Limit search to available items
Book
Author Zheng He xia xi yang xue shu tao lun hui (1983 : (Jiujiang, Jiangxi Sheng, China)
郑和下西洋学术讨论会 (1983 : 九江, 江西省, China)

Title Zheng He xia xi yang lun wen ji. Di yi ji / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui
鄭和下西洋論文集. 第一集 / 纪念伟大航海家郑和下西洋 580周年筹备委员会, 中国航海史研究会
Edition Di 1 ban
第1版
Published Beijing Ren min jiao tong chu ban she 1985
北京 人民交通出版社 1985

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  910.45 Zhe/Poz  AVAILABLE