Limit search to available items
Book Cover
Book
Author Liu, Xun.
刘珣.

Title "Shi yong Han yu ke ben" Han zi lian xi ben = Chinese character exercise book for Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding
《实用汉语课本》汉字练习本 = Chinese character exercise book for Practical Chinese reader / 北京语言学院 ; 刘珣, 邓恩明, 刘社会编著; 李培元审訂
Edition Di 1 ban
第1版
Published Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1982

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  495.182421 Liu/Syh 1996  Exercise/bk.1  AVAILABLE
 MELB  495.182421 Liu/Syh 1996  Exercise/bk.1  AVAILABLE
 MELB  495.182421 Liu/Syh 1997  Exercise/bk.2  AVAILABLE