Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.1 Bar/Xcn : Xiao-Mei celebrates New Year / prepared by Peter Barker     
      Xiao-Mei celebrates New Year / prepared by Peter Barker WATERFT ADPML  Book 1981
495.1 Che/Mch : Modern Chinese : history and sociolinguistics / Ping Chen     
      Modern Chinese : history and sociolinguistics / Ping Chen BONUS, MELB   Book 1999
495.1 Chi Wil/Dre : Egina papi. Chinese     
      Luo tang ji = Luò tāng jī = Drenched / adapted from the original Greek by the Curriculum Development for the Teaching of Chinese Project ; illustrated by Mark Wilson MELB CRC  Book 1986
495.1 Cho/Nca : A new China : an intermediate reader of modern Chinese / Chih-pʾin Chou, Joanne Chiang, Jianna Eagar = Xin de Zhong-guo : xian dai han yu zhong ji du ben / Zhou Zhiping, Yang Jiu, Zhang Jiahui     
      A new China : an intermediate reader of modern Chinese / Chih-pʾin Chou, Joanne Chiang, Jianna Eagar = Xin de Zhong-guo : xian dai han yu zhong ji du ben / Zhou Zhiping, Yang Jiu, Zhang Jiahui BONUS, MELB   Book 2011
495.1 Cll/Ffo : Wai guo ren xue Zhongguo yu : =Chinese language learning for foreigners / [Beijing wai guo yu xue yuan "Wai guo ren xue Zhongguo yu" bian wei hui] ; gu wen Zhang Zhigong ; zhu bian Wang Fuxiang ; fu zhu bian Yang Tiange, Zhou Kuijie     
      Wai guo ren xue Zhongguo yu : =Chinese language learning for foreigners / [Beijing wai guo yu xue yuan "Wai guo ren xue Zhongguo yu" bian wei hui] ; gu wen Zhang Zhigong ; zhu bian Wang Fuxiang ; fu zh BONUS, MELB   Book 1993
495.1 Con/Hyh : Hua yu hui hua = Conversational Mandarin     
      Hua yu hui hua = Conversational Mandarin BONUS, MELB   Book 1980
495.1 Cur/Sch : Genethlia tōn triōn gourouniōn. Chinese     
      San zhi xiao zhu de sheng ri = Sānzhi xiăo zhūde shēngrì = The three little pigs' birthday / adapted from the original Greek by the Curriculum Development for the Teaching of Chinese Project ; illustra BONUS, MELB   Book 1986
495.1 Fua/Hja : Hâo jí le : activities for beginners / Margaret Fuary, Deborah Kessler, Consulting editor: Jessica Wright     
      Hâo jí le : activities for beginners / Margaret Fuary, Deborah Kessler, Consulting editor: Jessica Wright MELB CRC  Book 2002
495.1 Hej/Hzw : Han zi wen hua da guan = Hanzi wenhua daguan / He Jiuying, Hu Shuangbao, Zhang Meng zhu bian     
      Han zi wen hua da guan = Hanzi wenhua daguan / He Jiuying, Hu Shuangbao, Zhang Meng zhu bian BONUS, MELB   Book 2009
495.1 Hob/Yai : Odontogiatros. Chinese     
      Ya yi = Yá yī = The dentist / adapted from the original Greek by the Curriculum Development for the Teaching of Chinese Project ; illustrated by Leigh Hobbs BONUS, MELB   Book 1986
495.1 Jam/Wss : Ti eimai. Chinese     
      Wo shi shen mo? = Wŏ shi shénme? = What am I? / adapted from the original Greek by the Curriculum Development for the Teaching of Chinese Project ; illustrated by Ann James BONUS, MELB   Book 1986
495.1 Jou      
      Journal of the Chinese Language Teachers Association = Zhongguo yu wen jiao shi xue hui xue bao MELB, ONLINE   E-journal  
495.1 Kra : The Chinese language today : features of an emerging standard / Paul Kratochvíl     
      The Chinese language today : features of an emerging standard / Paul Kratochvíl BONUS, W'PONDS   Book 1968
495.1 Kuo/Cce 1960 : Concise Chinese-English dictionary, romanized : containing nearly 10,000 romanized Chinese words and expressions, Chinese characters, and English equivalents / James C. Quo     
      Concise Chinese-English dictionary, romanized : containing nearly 10,000 romanized Chinese words and expressions, Chinese characters, and English equivalents / James C. Quo BONUS, MELB   Book 1960
495.1 Lan/Lal : Language & linguistics in the People's Republic of China / contributors, Chin-chuan Cheng ... [and others] ; edited by Winfred P. Lehmann     
      Language & linguistics in the People's Republic of China / contributors, Chin-chuan Cheng ... [and others] ; edited by Winfred P. Lehmann BONUS, MELB   Book 1975
495.1 Min/Ubm 1987 : Unit book my school / compiled by the Chinese Curriculum Project's Writing Team     
      Unit book my school / compiled by the Chinese Curriculum Project's Writing Team WATERFT ADPML  Book 1987
495.1 New    
      About Chinese / by Richard Newnham ; helped by Tan Lin-tung BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1971
      About Chinese / by Richard Newnham ; helped by Tan Lin-tung BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1971
495.1 Nor/Chi : Chinese / Jerry Norman     
      Chinese / Jerry Norman BONUS, MELB   Book 1988
495.1 Pod/Tlp : Gongyli. Chinese     
      Da luo bo = Dà luóbo = The turnip / adapted from the original Greek by the Curriculum Development for the Teaching of Chinese Project ; illustrated by Neil Curtis BONUS, MELB   Book 1986
495.1 Ren/Dma 1998 : Dragon master. 2 / by Ren Guanxin, Yang Chuntian     
      Dragon master. 2 / by Ren Guanxin, Yang Chuntian WATERFT ADPML  Book 1998
495.1 Wan/Ocm : On Chinese modal particle A (啊) : a pragmatic and semantic study / Ying Xian Wang     
      On Chinese modal particle A (啊) : a pragmatic and semantic study / Ying Xian Wang BONUS, MELB   Book 2013
495.1 Xia/Tmt : Jin ri xue shuo Pu tong hua / Xiao Hong zhu = Talk Mandarin today / by Hong Xiao     
      Jin ri xue shuo Pu tong hua / Xiao Hong zhu = Talk Mandarin today / by Hong Xiao BONUS, MELB   Book 2003
495.1 Yan/Lss    
      Zhuang yuan xue tang : le si Hua wen. 1A = Little scholars' series primary Chinese / zhu bian, Yang Jinghui, Han Bing ; bian zhe, Wang Jiayi MELB CRC  Book 2015
      Zhuang yuan xue tang : le si Hua wen. 1A = Little scholars' series primary Chinese / zhu bian, Yang Jinghui, Han Bing ; bian zhe, Wang Jiayi MELB CRC  Book 2015
495.1 Yua/Dws : Developing writing skills in Chinese : Shi yong han yu xie zuo / Boping Yuan and Qian Kan     
      Developing writing skills in Chinese : Shi yong han yu xie zuo / Boping Yuan and Qian Kan BONUS, MELB   Book 2002
495.1019 CHA-A : Aspects of Chinese sociolinguistics : essays / by Yuen Ren Chao ; selected and introduced by Anwar S. Dil     
      Aspects of Chinese sociolinguistics : essays / by Yuen Ren Chao ; selected and introduced by Anwar S. Dil BONUS, MELB   Book 1976
495.103 DUB : Du bao shou ce / zhu bian Liu Shiqin ; bian zhe Wang Hengxuan ... [and others] ; shen ding Bai Yukun     
      Du bao shou ce / zhu bian Liu Shiqin ; bian zhe Wang Hengxuan ... [and others] ; shen ding Bai Yukun BONUS, MELB   Book 1981
495.103 Hht/Tie 1990    
      Xin hua zi dian = Xinhua zidian BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1990
      Xin hua zi dian = Xinhua zidian BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1990
495.107 Liu/Cta : Connections II : a cognitive approach to intermediate Chinese / Jennifer Li-chia Liu ; illustrations by Chee Keong Kung     
      Connections II : a cognitive approach to intermediate Chinese / Jennifer Li-chia Liu ; illustrations by Chee Keong Kung BONUS, MELB   Book 2004
495.1071 Nor/Hcc : Hao ji le : Chinese cultural activities for upper primary students / written by Anthony Norman and Suping Qian     
      Hao ji le : Chinese cultural activities for upper primary students / written by Anthony Norman and Suping Qian W'PONDS CRC  Book 2000
495.1071194 Liu/Iat    
      An interactive approach to chinese language teaching : a teaching resource booklet / Guo-qiang Liu [et.al.] BONUS, MELB, WATERFT ADPML   Book 1995
      An interactive approach to chinese language teaching : a teaching resource booklet / Guo-qiang Liu [et.al.] BONUS, MELB, WATERFT ADPML   Book 1995
495.1071194 Lou/Ndi : New developments in Chinese language teaching and teacher training / edited by Kam Louie     
      New developments in Chinese language teaching and teacher training / edited by Kam Louie BONUS, MELB   Book 1992
495.109 WAN : Han yu shi gao / Wang Li zhu     
      Han yu shi gao / Wang Li zhu BONUS, MELB   Book 1980
495.11 LAN-S : Language reform in China : documents and commentary / edited with an introd. by Peter J. Seybolt and Gregory Kuei-Ke Chiang     
      Language reform in China : documents and commentary / edited with an introd. by Peter J. Seybolt and Gregory Kuei-Ke Chiang BONUS, MELB   Book 1979
495.11 PUT    
      Pu tong hua ke ben / [Tian Qingxian zhu bian] BONUS, MELB   Book 1984
      Pu tong hua ke ben / [Tian Qingxian zhu bian] BONUS, MELB   Book 1984
      Pu tong hua ke ben / [Tian Qingxian zhu bian] BONUS, MELB   Book 1984
495.111 CHIN    
      Chinese character exercise book : Elementary Chinese readers BONUS, MELB   Book 1980
      Chinese character exercise book : Elementary Chinese readers BONUS, MELB   Book 1980
495.111 Com/Cce : Chinese character exercise book for practical Chinese reader : book 1     
      Chinese character exercise book for practical Chinese reader : book 1 BONUS, MELB   Book 1993
495.111 Faz/Ucc : Understanding Chinese characters : a beginner's guide to the Chinese language / Edoardo Fazzioli ; calligraphy by Rebecca Hon Ko     
      Understanding Chinese characters : a beginner's guide to the Chinese language / Edoardo Fazzioli ; calligraphy by Rebecca Hon Ko BONUS, W'PONDS   Book 1987
495.111 Fwc/Cst : Fun with Chinese characters. 1 : The Straits times collection / cartoonist, Tan Huay Peng     
      Fun with Chinese characters. 1 : The Straits times collection / cartoonist, Tan Huay Peng BONUS, W'PONDS   Book 1980
495.111 Goa/Wci : What character is that? : an easy-access dictionary of 5,000 Chinese characters / by Ping-gam Go     
      What character is that? : an easy-access dictionary of 5,000 Chinese characters / by Ping-gam Go BONUS, W'BOOL   Book 1995
495.111 Lee/Ycs : You can speak Mandarin / Philip Yungkin Lee     
      You can speak Mandarin / Philip Yungkin Lee BONUS, MELB   Spoken recording 1993
495.111 Ley/Ttr : Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases / written and sketched by Li Leyi ; translated by Wang Chengzhi     
      Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases / written and sketched by Li Leyi ; translated by Wang Chengzhi BONUS, MELB   Book 1993
495.111 Lin/Hzw : Han zi wang guo : jiang shu Zhongguo ren he ta men de Han zi de gu shi / Lin Xili zhu ; Li Zhiyi yi     
      Han zi wang guo : jiang shu Zhongguo ren he ta men de Han zi de gu shi / Lin Xili zhu ; Li Zhiyi yi BONUS, MELB   Book 1998
495.111 Pen/Fwc    
      Fun with Chinese characters : the Straits Times collection / cartoonist, Tan Huay Peng BONUS, MELB   Book 1983
      Fun with Chinese characters : the Straits Times collection / cartoonist, Tan Huay Peng BONUS, MELB   Book 1983
      Fun with Chinese characters : the Straits Times collection / cartoonist, Tan Huay Peng BONUS, MELB   Book 1983
495.111 Ren/Owi : Oval-writing in Chinese / G. Ren     
      Oval-writing in Chinese / G. Ren BONUS, MELB   Book 2008
495.111 Wan/Dtt : A dictionary to the use of the 2000 basic Chinese characters / Wang Ding-ho ; [edited and translated by] S. Contanceau, J. Pach     
      A dictionary to the use of the 2000 basic Chinese characters / Wang Ding-ho ; [edited and translated by] S. Contanceau, J. Pach BONUS, MELB   Book 1979?
495.115 Che    
      A synchronic phonology of Mandarin Chinese / Chin-chuan Cheng BONUS, W'PONDS   Book 1973
      Liu shi nian lai zhi sheng yun xue / [Chen Xinxiong zhu] BONUS, MELB   Book 1973
495.115 Lin/Soc    
      The sounds of Chinese / Yen-Hwei Lin BONUS, MELB   Book 2007
      The sounds of Chinese / Yen-Hwei Lin BONUS, MELB   Book 2007
495.115 Zha/Yyy : Yu yin yan jiu yu dui wai Han yu jiao xue / Zhao Jinming zhu bian ; Meng Zimin fu zhu bian     
      Yu yin yan jiu yu dui wai Han yu jiao xue / Zhao Jinming zhu bian ; Meng Zimin fu zhu bian BONUS, MELB   Book 1997
495.12 DON : Wo yao ren shi Zhongguo zi / Donglaixiansheng zhu     
      Wo yao ren shi Zhongguo zi / Donglaixiansheng zhu BONUS, MELB   Book 1978
495.12 Zuo/Xsh : Xi shuo Han zi : 1000 ge Han zi de qi yuan yu yan bian / Zuo Min'an zhu     
      Xi shuo Han zi : 1000 ge Han zi de qi yuan yu yan bian / Zuo Min'an zhu BONUS, MELB   Book 2006
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next