Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.1321 Yil/Nec 2001 : Ying hua da cidian = A new English-Chinese dictionary / originally compiled by Zheng Yili and Cao Chengxiu ; and revised by the Dictionary Research Centre     
      Ying hua da cidian = A new English-Chinese dictionary / originally compiled by Zheng Yili and Cao Chengxiu ; and revised by the Dictionary Research Centre BONUS, MELB   Book 2001
495.1321 Yyc/Ycz : Ying yu chang yong ci zu / Tong ji da xue Wai yu jiao yan shi bian     
      Ying yu chang yong ci zu / Tong ji da xue Wai yu jiao yan shi bian BONUS, MELB   Book 1977
495.1321 ZUI : Zui xin shi yong Han Ying ci dian / zhu bian Liang Shiqiu     
      Zui xin shi yong Han Ying ci dian / zhu bian Liang Shiqiu BONUS, MELB   Book 1971
495.1328 New/Nec : Xin Ying Han ci dian = A New English-Chinese dictionary / "Xin Ying Han ci dian" bian xie zu bian     
      Xin Ying Han ci dian = A New English-Chinese dictionary / "Xin Ying Han ci dian" bian xie zu bian BONUS, W'BOOL   Book 1985
495.1352 Hua/Blw : Bo li wu li de ren / [Hua Yan zhu]     
      Bo li wu li de ren / [Hua Yan zhu] BONUS, MELB   Book 1992
495.1352 Hua/Jhy : Jing Hu yue / [hua yan zhu]     
      Jing Hu yue / [hua yan zhu] BONUS, MELB   Book 1991
495.1352 Yes/Twn : Tai wan nan zi Jian Atao / Ye Shitao zhu     
      Tai wan nan zi Jian Atao / Ye Shitao zhu BONUS, MELB   Book 1996
495.15 Chi/Tho 2007 : 201 Mandarin Chinese verbs : compounds and phrases for everyday usage / Eugene and Nora Ching, Ling Yan     
      201 Mandarin Chinese verbs : compounds and phrases for everyday usage / Eugene and Nora Ching, Ling Yan BONUS, MELB   Book 2007
495.15 Dua/Soo : Schaum's outline of Chinese vocabulary / Duanduan Li, Yanping Xie     
      Schaum's outline of Chinese vocabulary / Duanduan Li, Yanping Xie BONUS, MELB   Book 2002
495.15 HAR-A : Aspects of classical Chinese syntax / Christoph Harbsmeier     
      Aspects of classical Chinese syntax / Christoph Harbsmeier BONUS, MELB   Book 1981
495.15 Lee/Bcg : Basic Chinese grammar and sentence patterns / A.D. Syrokomla-Stefanowska, Mabel Lee     
      Basic Chinese grammar and sentence patterns / A.D. Syrokomla-Stefanowska, Mabel Lee BONUS, MELB   Book 1986
495.15 Pul/Ooc : Outline of classical Chinese grammar / Edwin G. Pulleyblank     
      Outline of classical Chinese grammar / Edwin G. Pulleyblank BONUS, MELB   Book 1995
495.15 Ros/Soo : Schaum's outline of Chinese grammar / Claudia Ross     
      Schaum's outline of Chinese grammar / Claudia Ross BONUS, MELB   Book 2004
495.17 Bal/Cme : Cantonese made easy : a book of simple sentences in the Cantonese dialect, with free and literal translations, and directions for the rendering of English grammatical forms in Chinese     
      Cantonese made easy : a book of simple sentences in the Cantonese dialect, with free and literal translations, and directions for the rendering of English grammatical forms in Chinese WATERFT ADPML  Book 1888
495.17 BRU-C : Cantonese / by R. Bruce     
      Cantonese / by R. Bruce BONUS, MELB   Book 1970
495.17 Ece/Con : Elementary-Cantonese-English conversation = [Choh kap uet ue ooi wa]     
      Elementary-Cantonese-English conversation = [Choh kap uet ue ooi wa] BONUS, MELB   Spoken recording 1972
495.17 For/Cbc : Cantonese : basic course / Elizabeth Latimore Boyle with the assistance of Pauline Ng Delbridge and others     
      Cantonese : basic course / Elizabeth Latimore Boyle with the assistance of Pauline Ng Delbridge and others BONUS, MELB   Book 1970
495.17 GET-B : Getting around in Cantonese / compiled by Nona Binstead     
      Getting around in Cantonese / compiled by Nona Binstead BONUS, MELB   Book 1978
495.17 Gua/Yyz : Ying Yue zi dian / Guan Caihua ... [and others] = English-Cantonese dictionary : Cantonese in Yale romanization / Kwan Choi Wah ... [and others]     
      Ying Yue zi dian / Guan Caihua ... [and others] = English-Cantonese dictionary : Cantonese in Yale romanization / Kwan Choi Wah ... [and others] BONUS, MELB   Book 1991
495.17 Hua/Cdc : Cantonese dictionary : Cantonese-English, English-Cantonese / by Parker Po-fei Huang     
      Cantonese dictionary : Cantonese-English, English-Cantonese / by Parker Po-fei Huang BONUS, MELB   Book 1970
495.17 KAO : Guangzhou fang yan yan jiu / Gao Huanian zhu     
      Guangzhou fang yan yan jiu / Gao Huanian zhu BONUS, MELB   Book 1980
495.17 LAU    
      Chu ji Yue yu ke ben = Elementary Cantonese / Liu Xixiang zhu BONUS, MELB   Book 1980?
      Chu ji Yue yu ke ben = Elementary Cantonese / Liu Xixiang zhu BONUS, MELB   Book 1980?
      A Cantonese-English and English-Cantonese glossary to accompany Elementary Cantonese : Lessons 1-20 / By Sidney Lau BONUS, MELB   Book 1984
      A Cantonese-English and English-Cantonese glossary : to accompany "Intermediate Cantonese" (lessons 21-40) / Liu Xi-xiang zhu BONUS, MELB   Book 1984
2 additional entries    
495.17 Lau/Cph    
      Cantonese phrasebook / Kam Y. Lau BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1994
      Cantonese phrasebook / Kam Y. Lau BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1994
495.17 Lau/Cph 1995 : Cantonese phrasebook / Kam Y Lau     
      Cantonese phrasebook / Kam Y Lau BONUS, W'PONDS   Book 1995
495.17 Mat/Cac : Cantonese : a comprehensive grammar / Stephen Matthews and Virginia Yip     
      Cantonese : a comprehensive grammar / Stephen Matthews and Virginia Yip BONUS, MELB   Book 1994
495.17 VAR : Varieties of spoken standard Chinese     
      Varieties of spoken standard Chinese BONUS, MELB   Book 1984
495.17 Wei/Tgt : Three generations, two languages, one family : language choice and language shift in a Chinese community in Britain / Li Wei     
      Three generations, two languages, one family : language choice and language shift in a Chinese community in Britain / Li Wei BONUS, MELB   Book 1994
495.17 ZEN : Guangzhou hua--pu tong hua kou yu ci dui yi shou ce / Zeng Zifan bian zhu     
      Guangzhou hua--pu tong hua kou yu ci dui yi shou ce / Zeng Zifan bian zhu BONUS, MELB   Book 1982
495.1703 Wfy/Cdi : Wu fang yan ci dian / Wu Liansheng ... [and others] bian zhu     
      Wu fang yan ci dian / Wu Liansheng ... [and others] bian zhu BONUS, MELB   Book 1995
495.1703 Xhy/Xua : Xie hou yu xuan / Wu Guangwen, Shi Baoyi deng bian     
      Xie hou yu xuan / Wu Guangwen, Shi Baoyi deng bian BONUS, MELB   Book 1986
495.170321 Cow/Pdo : A pocket dictionary of Cantonese = Guangzhou hua xiu zhen zi dian / Roy T. Cowles     
      A pocket dictionary of Cantonese = Guangzhou hua xiu zhen zi dian / Roy T. Cowles BONUS, MELB   Book 1986
495.1715 KAO : Structure of the syllable in Cantonese / by Diana L. Kao     
      Structure of the syllable in Cantonese / by Diana L. Kao BONUS, MELB   Book 1971
495.18 Hon/Qqy : Quan qiu yu jing xia hai wai gao xiao han yu jiao xue / Hong Lijian zhu bian     
      Quan qiu yu jing xia hai wai gao xiao han yu jiao xue / Hong Lijian zhu bian BONUS, MELB   Book 2012
495.18 Hon/Tci : Quan qiu yu jing xia de Han yu jiao xue / Hong Lijian zhu bian ; Huang Hui fu zhu bian, Gao Baoqiang fu zhu bian = Teaching Chinese in a global context / chief editor Lijian Hong ; deputy chief editor Hui Huang, deputy chief editor Baoqiang Gao     
      Quan qiu yu jing xia de Han yu jiao xue / Hong Lijian zhu bian ; Huang Hui fu zhu bian, Gao Baoqiang fu zhu bian = Teaching Chinese in a global context / chief editor Lijian Hong ; deputy chief editor BONUS, MELB   Book 2011
495.18 Liu/Cfl : Chinese (first language) teaching materials for senior secondary students : (simplified characters) / Steven Liu     
      Chinese (first language) teaching materials for senior secondary students : (simplified characters) / Steven Liu MELB CRC  Book 2001
495.18 Liz/Clp : Han yu qu ti = Chinese language puzzles / Wang Shaohui bian zhu     
      Han yu qu ti = Chinese language puzzles / Wang Shaohui bian zhu BONUS, MELB   Book 1992
495.18 Liz/Nto : Xin bian san zi jing = A new text of the three character poem / Zhang Lizhong, Wang Zhongshu     
      Xin bian san zi jing = A new text of the three character poem / Zhang Lizhong, Wang Zhongshu BONUS, MELB   Book 1992
495.18 Mar/Otl : On the learning of Chinese / edited by Ference Marton, Shek Kam Tse, Wai Ming Cheung     
      On the learning of Chinese / edited by Ference Marton, Shek Kam Tse, Wai Ming Cheung BONUS, MELB   Book 2010
495.18 Min/Hyf : Han yu fang yan chang yong ci ci dian / Min Jiaji, Chao Jizhou, Liu Jieming [bian xie]     
      Han yu fang yan chang yong ci ci dian / Min Jiaji, Chao Jizhou, Liu Jieming [bian xie] BONUS, MELB   Book 1991
495.18 Sun/Cal : Chinese : a linguistic introduction / Chaofen Sun     
      Chinese : a linguistic introduction / Chaofen Sun BONUS, MELB   Book 2006
495.18 WAN-I    
      Introduction to literary Chinese / by Fred Fangyu Wang BONUS, MELB   Book 1972
      Introduction to literary Chinese / by Fred Fangyu Wang BONUS, MELB   Book 1972
495.18 Wen/Zlx : Zhongguo liu xing yu 2008 fa bu bang / Wen hui xin min lian he bao ye ji tuan xin wen xin xi zhong xin fa bu     
      Zhongguo liu xing yu 2008 fa bu bang / Wen hui xin min lian he bao ye ji tuan xin wen xin xi zhong xin fa bu BONUS, MELB   Book 2008
495.18 Zhe/Csa    
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng BONUS, MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng BONUS, MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng BONUS, MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
495.180071 Dwh/Yjx : Dui wai Han yu jiao xue ke cheng yan jiu / Li Yang zhu bian ; Wang Zhonghua, Chen Zhuo fu zhu bian     
      Dui wai Han yu jiao xue ke cheng yan jiu / Li Yang zhu bian ; Wang Zhonghua, Chen Zhuo fu zhu bian BONUS, MELB   Book 1998
495.180071 Tsu/Tal : Teaching and learning Chinese in global contexts : multimodality and literacy in the new media age / edited by Linda Tsung and Ken Cruickshank     
      Teaching and learning Chinese in global contexts : multimodality and literacy in the new media age / edited by Linda Tsung and Ken Cruickshank BONUS, MELB   Book 2011
495.1800712 Nat/Zth : Zhōngguótōng. Teacher's handbook, Stages 3 & 4 : Zhongguo tong / National Chinese Curriculum Project ; Dept. of Education, Victoria     
      Zhōngguótōng. Teacher's handbook, Stages 3 & 4 : Zhongguo tong / National Chinese Curriculum Project ; Dept. of Education, Victoria BONUS, W'PONDS   Book 1994
495.1802 CHA : Xi yu Ying yi fa = A study on Chinese idiomatic usages / Zhang Peiji yuan zhu ; Luo Si gai bian     
      Xi yu Ying yi fa = A study on Chinese idiomatic usages / Zhang Peiji yuan zhu ; Luo Si gai bian BONUS, MELB   Book 1983
495.1802 CHE : Ke ji Ying yu fan yi ru men / Chen Dingan bian zhu     
      Ke ji Ying yu fan yi ru men / Chen Dingan bian zhu BONUS, MELB   Book 1986
495.1802 Che/Eac : Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu     
      Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu BONUS, MELB   Book 1985
495.1802 Che/Fic : Fan yi jing yao = The principles of translation / Chen Ding'an bian zhu     
      Fan yi jing yao = The principles of translation / Chen Ding'an bian zhu BONUS, MELB   Book 1990
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next