Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.182421 Liu/Npc/2 2010    
      New practical Chinese reader. Textbook. 2 / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt MELB, W'PONDS   Book 2010
      New practical Chinese reader. Textbook. 2 / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt MELB, W'PONDS   Book 2010
      New practical Chinese reader. Textbook. 2 / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt MELB, W'PONDS   Book 2010
      New practical Chinese reader. Textbook. 2 / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt MELB, W'PONDS   Book 2010
3 additional entries    
495.182421 Liu/Npc/3    
      New practical Chinese reader. 3 = Xin shi yong Han yu ke ben. 3 / zhu bian Liu Xun MELB  Book 2003
      New practical Chinese reader. 3 = Xin shi yong Han yu ke ben. 3 / zhu bian Liu Xun MELB  Book 2003
      New practical Chinese reader. 3 = Xin shi yong Han yu ke ben. 3 / zhu bian Liu Xun MELB  Book 2003
      New practical Chinese reader. 3 = Xin shi yong Han yu ke ben. 3 / zhu bian Liu Xun MELB  Book 2003
3 additional entries    
495.182421 Liu/Npc/3 2010    
      Xin shi yong Han yu ke ben. 3 = New practical Chinese reader 3 / zhu bian Liu Xun W'PONDS  Book 2012
      Xin shi yong Han yu ke ben. 3 = New practical Chinese reader 3 / zhu bian Liu Xun W'PONDS  Book 2012
495.182421 Liu/Npc/5    
      Xin shi yong han yu ke ben = new practical chinese reader / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt. 5 MELB  Book 2005
      Xin shi yong han yu ke ben = new practical chinese reader / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt. 5 MELB  Book 2005
      Xin shi yong han yu ke ben = new practical chinese reader / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt. 5 MELB  Book 2005
      Xin shi yong han yu ke ben = new practical chinese reader / zhu bian Liu Xun ; Ying yi shen ding Jerry Schmidt. 5 MELB  Book 2005
2 additional entries    
495.182421 Liu/Syh 1986    
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
495.182421 Liu/Syh 1987 : Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding     
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
495.182421 Liu/Syh 1993 : Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding     
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
495.182421 Liu/Syh 1996    
      "Shi yong Han yu ke ben" Han zi lian xi ben = Chinese character exercise book for Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1982
      "Shi yong Han yu ke ben" Han zi lian xi ben = Chinese character exercise book for Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1982
495.182421 Liu/Syh 1997    
      "Shi yong Han yu ke ben" Han zi lian xi ben = Chinese character exercise book for Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1982
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
495.182421 Liu/Syh 1998 : Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding     
      Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader elementary course / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding MELB  Book 1986
495.182421 Liu/Zdd : Zhongguo dang dai xiao shuo xuan du : gao ji Han yu yue du = Selected readings of contemporary Chinese short stories/ zhu bian, Liu Lianli, Adele Austin Rickett (Li You'an)     
      Zhongguo dang dai xiao shuo xuan du : gao ji Han yu yue du = Selected readings of contemporary Chinese short stories/ zhu bian, Liu Lianli, Adele Austin Rickett (Li You'an) MELB  Book 1992
495.182421 Nat/Zho : Zhōngguótōng. Stages A & B     
      Zhōngguótōng. Stages A & B MELB  Book 1993
495.182421 New/Cco    
      New chinese course : book 1, workbook MELB  Book 1998
      A new chinese course : book 1 MELB  Book 1998
495.182421 Pwc/Cbf : Wai guo liu xue sheng Han yu zuo wen bi sai : huo jiang zuo pin xuan = Prize winners : Chinese composition by foreign students     
      Wai guo liu xue sheng Han yu zuo wen bi sai : huo jiang zuo pin xuan = Prize winners : Chinese composition by foreign students MELB  Book 1997
495.182421 Qia/Gtc    
      Wai guo liu xue sheng Han yu xie zuo zhi dao = A guide to Chinese essay writing for foreigners / Qiao Huifang, Zhao Jianhua bian zhu MELB  Book 1995
      Wai guo liu xue sheng Han yu xie zuo zhi dao = A guide to Chinese essay writing for foreigners / Qiao Huifang, Zhao Jianhua bian zhu MELB  Book 1995
495.182421 Ren/Ddf : Dragon drills for beginners / by Ren Guanxin, Yang Chuntian     
      Dragon drills for beginners / by Ren Guanxin, Yang Chuntian MELB  Book 1993
495.182421 Ros/Mmi : Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide / Claudia Ross and Jing-Heng Sheng Ma     
      Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide / Claudia Ross and Jing-Heng Sheng Ma MELB  Book 2006
495.182421 Ros/Rci    
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Textbook level 1 : Traditional characters / Claudia Ross...[and others] MELB  Book 2010
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Textbook level 1 : Traditional characters / Claudia Ross...[and others] MELB  Book 2010
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Textbook level 1 : simplified characters / Claudia Ross ... [and others] MELB  Book 2010
495.182421 Ros/Rci Wkb    
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Workbook level 1, Traditional characters / Claudia Ross... [and others] MELB  Book 2010
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Workbook level 1, Traditional characters / Claudia Ross... [and others] MELB  Book 2010
495.182421 Ros/Rci Wrb    
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Workbook level 1 : simplified characters / Claudia Ross ... [and others] MELB  Book 2010
      The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Workbook level 1 : simplified characters / Claudia Ross ... [and others] MELB  Book 2010
495.182421 Son/Cjh : Chu ji Han yu du xie jiao cheng / Song Yueyong zhu bian; Lin Yu, Liu Ming bian zhu     
      Chu ji Han yu du xie jiao cheng / Song Yueyong zhu bian; Lin Yu, Liu Ming bian zhu MELB  Book 2000
495.182421 Son/Gjh : Gao ji Han yu du xie jiao cheng / Song Leyong zhu bian     
      Gao ji Han yu du xie jiao cheng / Song Leyong zhu bian MELB  Book 2002
495.182421 TIA-G : A Guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shou-he     
      A Guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shou-he MELB  Book 1989
495.182421 Tia/Gtp : A guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shou-he     
      A guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shou-he MELB  Book 2005
495.182421 Tie/Rgo    
      A reference grammar of Chinese sentences with exercises / Henry Hung-Yeh Tiee ; Donald M. Lance, linguistics consultant = [Chung wen chü fa / Tʻieh Hung-yeh] MELB  Book 1986
      A reference grammar of Chinese sentences with exercises / Henry Hung-Yeh Tiee ; Donald M. Lance, linguistics consultant = [Chung wen chü fa / Tʻieh Hung-yeh] MELB  Book 1986
495.182421 Wan/Btt    
      Ji chu shang wu Han yu : hui hua yu ying yong Xia = A business trip to China : conversation & application / Xiaojun Wang, Wangxi Zhang, Dejin Sun MELB  Book 2005
      Ji chu shang wu Han yu : hui hua yu ying yong Xia = A business trip to China : conversation & application / Xiaojun Wang, Wangxi Zhang, Dejin Sun MELB  Book 2005
      Ji chu shang wu Han yu : hui hua yu ying yong Xia = A business trip to China : conversation & application / Xiaojun Wang, Wangxi Zhang, Dejin Sun MELB  Book 2005
495.182421 Wan/Pcr : Practical Chinese reader companion = Shih yung Han yü hsüeh hsi shou tsʻe / Wang Yihua     
      Practical Chinese reader companion = Shih yung Han yü hsüeh hsi shou tsʻe / Wang Yihua MELB  Book 1996
495.182421 Wan/Pky : Bao kan yu yan ji chu / Wang Shixun, Peng Ruiqing, Bai Chongqian bian ; Liu Qiangong Ying wen fan yi     
      Bao kan yu yan ji chu / Wang Shixun, Peng Ruiqing, Bai Chongqian bian ; Liu Qiangong Ying wen fan yi MELB  Book 1992
495.182421 Wan/Til : Tell it like it is! : Natural Chinese for advanced learners / Jianqi Wang     
      Tell it like it is! : Natural Chinese for advanced learners / Jianqi Wang MELB  Book 2005
495.182421 Wil : Teach yourself Chinese / H.R. Williamson     
      Teach yourself Chinese / H.R. Williamson W'PONDS  Book 1968
495.182421 Yan/Hyj    
      Han yu jiao cheng / zhu bian Yang Jizhou ; fu zhu bian Qiu Jun ; bian zhe Yang Jizhou, Qiu Jun, Zhu Qingming ; fan yi Du Biao ; cha tu Ding Yongshou MELB  Book 1999-
      Han yu jiao cheng / zhu bian Yang Jizhou ; fu zhu bian Qiu Jun ; bian zhe Yang Jizhou, Qiu Jun, Zhu Qingming ; fan yi Du Biao ; cha tu Ding Yongshou MELB  Book 1999-
      Han yu jiao cheng / zhu bian Yang Jizhou ; fu zhu bian Qiu Jun ; bian zhe Yang Jizhou, Qiu Jun, Zhu Qingming ; fan yi Du Biao ; cha tu Ding Yongshou MELB  Book 1999-
      Han yu jiao cheng / zhu bian Yang Jizhou ; fu zhu bian Qiu Jun ; bian zhe Yang Jizhou, Qiu Jun, Zhu Qingming ; fan yi Du Biao ; cha tu Ding Yongshou MELB  Book 1999-
2 additional entries    
495.182421 Yip/Bca : Basic Chinese : a grammar and workbook / Yip Po-Ching and Don Rimmington     
      Basic Chinese : a grammar and workbook / Yip Po-Ching and Don Rimmington MELB  Book 2009
495.182421 Yip/Cac : Chinese : a comprehensive grammar / Yip Po-Ching and Don Rimmington     
      Chinese : a comprehensive grammar / Yip Po-Ching and Don Rimmington MELB  Book 2004
495.182421 Yua/Abc : Advanced business Chinese : economy and commerce in a changing China and the changing world = [Gao ji jing mao Han yu : jin ri jing mao zong heng] / Fangyuan Yuan     
      Advanced business Chinese : economy and commerce in a changing China and the changing world = [Gao ji jing mao Han yu : jin ri jing mao zong heng] / Fangyuan Yuan MELB  Book 2004
495.182421 Zho/Wgr : Wai guo ren xue pu tong hua = Chinese for you / Zhong Jin zhu     
      Wai guo ren xue pu tong hua = Chinese for you / Zhong Jin zhu MELB  Book 1980?
495.182495922 Luu/Thc : Tự học chữ Hán / Lưu Khôn     
      Tự học chữ Hán / Lưu Khôn MELB  Book 1989?
495.183 Ber/Cpb 1988    
      Chinese phrase book & dictionary MELB, W'PONDS   Book 1988
      Chinese phrase book & dictionary MELB, W'PONDS   Book 1988
495.18321 Hua/Bce 1999    
      Jing mao chu ji Han yu kou yu (shang ce ) = Business Chinese (Elementary ) / Huang Weizhi zhu MELB  Book 1999
      Jing mao chu ji Han yu kou yu (shang ce ) = Business Chinese (Elementary ) / Huang Weizhi zhu MELB  Book 1999
495.1834 Dar/Cst 1831 : Chinese self-taught by the natural method : with phonetic pronunciation : Thimm's system / by John Darroch     
      Chinese self-taught by the natural method : with phonetic pronunciation : Thimm's system / by John Darroch W'PONDS  Book 1931?
495.183421 CHA-H : Hànyǔ. 2 : Chinese for beginners. Student's book / Peter Chang, Alyce Mackerras, Yu Hsiu-ching     
      Hànyǔ. 2 : Chinese for beginners. Student's book / Peter Chang, Alyce Mackerras, Yu Hsiu-ching MELB  Book 1985
495.183421 Cha/Hoc : Hanyu 1 : Chinese for beginners / Peter Chang, Alyce MacKerras, Yu Hsiu-ching     
      Hanyu 1 : Chinese for beginners / Peter Chang, Alyce MacKerras, Yu Hsiu-ching MELB  Kit 1986
495.183421 Cha/Htc 1986 : Hanyu 2 : Chinese for beginners. Student's book / Peter Chang, Alyce Mackerras, Yu Hsiu-ching ; illustrations by Boris Koslov-Liu     
      Hanyu 2 : Chinese for beginners. Student's book / Peter Chang, Alyce Mackerras, Yu Hsiu-ching ; illustrations by Boris Koslov-Liu MELB  Book 1986
495.183421 CHE-S : Say it in Chinese     
      Say it in Chinese MELB  Book 1981
495.183421 Cui/Bca    
      Shang mao Han yu gao ji du ben / Cui Songren = Business Chinese : an advanced reader / Songren Cui MELB  Book 2004
      Shang mao Han yu gao ji du ben / Cui Songren = Business Chinese : an advanced reader / Songren Cui MELB  Book 2004
495.183421 Eur/Lcm : Learn Chinese Mandarin : essential words and phrases for absolute beginners     
      Learn Chinese Mandarin : essential words and phrases for absolute beginners W'PONDS  CD-ROM 2002
495.183421 HSU : Speaking Chinese in China = Chin jih Han yu hui hua / Hsu Ying, J. Marvin Brown ; with pictures by Lin Wan-cui, Zhang Le-wa     
      Speaking Chinese in China = Chin jih Han yu hui hua / Hsu Ying, J. Marvin Brown ; with pictures by Lin Wan-cui, Zhang Le-wa MELB  Book 1983
495.183421 Lab/Man : Mandarin [sound recording]     
      Mandarin [sound recording] MELB  E-journal 2007
495.183421 Los/Sps : Sin pien shin shou tse = A new translation handbook : English-Chinese, Chinese-English / [editor], Lo Szu     
      Sin pien shin shou tse = A new translation handbook : English-Chinese, Chinese-English / [editor], Lo Szu MELB  Book 1979
495.183421 TAO : Han Ying dui zhao lü you yong yu = Chinese-English expressions for travellers / Tao Fengtong     
      Han Ying dui zhao lü you yong yu = Chinese-English expressions for travellers / Tao Fengtong MELB  Book 1984
495.183421 Tay/Ebt    
      Exploring behind the literary bamboo-curtain / by Tay Sinyan MELB  Book 2004
      Exploring behind the literary bamboo-curtain / by Tay Sinyan MELB  Book 2004
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next