Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.05 W2463 A6/S : The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan     
      The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan BONUS, MELB   Book 2008
892.05 W2464 A24/W : Wang Dingjun san wen / Yi shi bian     
      Wang Dingjun san wen / Yi shi bian BONUS, MELB   Book 1994
892.05 W2468 A6/N : Nan fang you jia mu / Wang Xufeng     
      Nan fang you jia mu / Wang Xufeng BONUS, MELB   Book 1995
892.05 W2469 A6/D : Di jiu tian chang : Wang Xiaobo xiao shuo ju ben ji     
      Di jiu tian chang : Wang Xiaobo xiao shuo ju ben ji BONUS, MELB   Book 1998
892.05 W2561 A21/P : Poems of Wang Ching-wei / translated into English with a preface and notes by Seyuan Shu ; foreword by T. Sturge Moore     
      Poems of Wang Ching-wei / translated into English with a preface and notes by Seyuan Shu ; foreword by T. Sturge Moore BONUS, W'PONDS   Book 1938
892.05 W4153 A6/M3H    
      Marrying Buddha / Wei Hiu BONUS, MELB, W'PONDS   Book 2005
      Marrying Buddha / Wei Hiu BONUS, MELB, W'PONDS   Book 2005
892.05 W9595 A24/W : Wu Liang hua yu : xiao yao zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : xiao yao zhe shuo / Wu liang zhu BONUS, W'PONDS   Book 1996
892.05 W9595 A24/Wd : Wu Liang hua yu : du xing zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : du xing zhe shuo / Wu liang zhu BONUS, MELB   Book 1996
892.05 W9595 A24/Wg : Wu Liang hua yu : guan cha zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : guan cha zhe shuo / Wu liang zhu BONUS, MELB   Book 1996
892.05 W9595 A24/Wp : Wu Liang hua yu : pi ping zhe shuo / Wu Liang zhu     
      Wu Liang hua yu : pi ping zhe shuo / Wu Liang zhu BONUS, MELB   Book 1996
892.05 W9596 A6/H : Hongguang Jiao ye zhan / Wu Shenglin     
      Hongguang Jiao ye zhan / Wu Shenglin BONUS, MELB   Book 1975
892.05 X6666 A24/T : Tian tang niao yu nai ping shua : nan ban qiu xiao yao you / Xia Zuli zhu     
      Tian tang niao yu nai ping shua : nan ban qiu xiao yao you / Xia Zuli zhu BONUS, W'PONDS   Book 2000
892.05 X67/6 A24/X : Xiao Si san wen / Yang Ran bian     
      Xiao Si san wen / Yang Ran bian BONUS, MELB   Book 1994
892.05 X8222 A21/X : Xu Zhimo shi quan bian / Liang Ren bian     
      Xu Zhimo shi quan bian / Liang Ren bian BONUS, MELB   Book 1990
892.05 Y2259 A6/Y : Yue wang Goujian / Yang Xiaobai zhu     
      Yue wang Goujian / Yang Xiaobai zhu BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Y2521 A6/L    
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu BONUS, MELB   Book 1976-
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu BONUS, MELB   Book 1976-
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu BONUS, MELB   Book 1976-
892.05 Y4328 A6/Y2Y : Ye Shengtao / Ye Zhishan bian     
      Ye Shengtao / Ye Zhishan bian BONUS, MELB   Book 1983
892.05 Y6733 A6/S : Shi men ye hua / You Fengwei     
      Shi men ye hua / You Fengwei BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Y9411 A6/Y2Y : Yu Pingbo / Yue Qi bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Yu Pingbo / Yue Qi bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban BONUS, MELB   Book 1989
892.05 Y9414 A24/Y : Yu Guangzhong san wen = You Kwang-chung's selected essays     
      Yu Guangzhong san wen = You Kwang-chung's selected essays BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Z633 A6/A3G : The ancient ship / Zhang Wei ; translated by Howard Goldblatt     
      The ancient ship / Zhang Wei ; translated by Howard Goldblatt BONUS, W'BOOL   Book 2008
892.05 Z6361 A24/A : Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu     
      Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu BONUS, W'PONDS   Book 1996
892.05 Z6362 A6/G : Ge bi hua / Zhang Changgong zhu     
      Ge bi hua / Zhang Changgong zhu BONUS, MELB   Book 1974
892.05 Z6366 A6/R : Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu]     
      Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu] BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Z6366 A6/S : Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie]     
      Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie] BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Z6367 A6/Y : Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu     
      Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu BONUS, MELB   Book 1998
892.05 Z6368 A24/W : Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu     
      Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu BONUS, MELB   Book 1996
892.05 Z6369 A24/Z : Zhang Xiaofeng san wen / Tang Meng bian     
      Zhang Xiaofeng san wen / Tang Meng bian BONUS, MELB   Book 1997
892.05 Z6371 A24/F : Fei hua di li liang / Zhao Wumian zhu     
      Fei hua di li liang / Zhao Wumian zhu BONUS, MELB   Book 1998
892.05 Z6375 A6/Z : Zhitang wen ji / Zhou Zuoren zhu     
      Zhitang wen ji / Zhou Zuoren zhu BONUS, MELB   Book 1981
892.05 Z6378 Z/Cwx : Xian hua Zhou Zuoren / Chen Zishan bian     
      Xian hua Zhou Zuoren / Chen Zishan bian BONUS, MELB   Book 1996
892.06 B5767 A6/N    
      Nü xin li shi. Shang / Bi Shumin zhu BONUS, MELB   Book 2007
      Nü xin li shi. Xia / Bi Shumin zhu BONUS, MELB   Book 2007
892.06 C5189 A23/C : Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection / by Cheng Xiaoqing ; translated by Timothy C. Wong     
      Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection / by Cheng Xiaoqing ; translated by Timothy C. Wong BONUS, MELB   Book 2007
892.06 J6115 A6/W : Wolf totem / Jiang Rong ; translated by Howard Goldblatt     
      Wolf totem / Jiang Rong ; translated by Howard Goldblatt BONUS, MELB   Book 2008
892.06 L7831 A6/P3L : The three-body problem / Cixin Liu ; translated by Ken Liu     
      The three-body problem / Cixin Liu ; translated by Ken Liu MELB  Book 2014
892.06 L7838 A6/F : Feng yu Aozhou lu : Zhongguo liu xue sheng lèu Ao sheng huo shi lu / Liu Weiqun zhu     
      Feng yu Aozhou lu : Zhongguo liu xue sheng lèu Ao sheng huo shi lu / Liu Weiqun zhu BONUS, MELB   Book 2000
892.06 V8513 A6/F : The Feng Shui detective goes south / Nury Vittachi     
      The Feng Shui detective goes south / Nury Vittachi BONUS, W'PONDS   Book 2002
892.06 W2463 A6/D : Da xiao de nü er / Wang Hailing zhu     
      Da xiao de nü er / Wang Hailing zhu BONUS, MELB   Book 2007
892.06 W2463 A6/J : Ji le ying wu / Wang Hongzhu     
      Ji le ying wu / Wang Hongzhu BONUS, W'PONDS   Book 2002
892.1 W9592/L/1966    
      Li dai shi hua : 80 juan / Wu Jingxu zhuan BONUS, MELB   Book 1966
      Li dai shi hua : 80 juan / Wu Jingxu zhuan BONUS, MELB   Book 1966
      Li dai shi hua : 80 juan / Wu Jingxu zhuan BONUS, MELB   Book 1966
892.1 Z637/Q : Qian qiu yi cun xin : Zhou Ruchang jiang Tang shi Song ci / Zhou Ruchang zhu     
      Qian qiu yi cun xin : Zhou Ruchang jiang Tang shi Song ci / Zhou Ruchang zhu BONUS, MELB   Book 2006
892.11 G2666/S : Shi jing / Gao Xiuchang zhu bian ; Ge Peiling zhu jie     
      Shi jing / Gao Xiuchang zhu bian ; Ge Peiling zhu jie BONUS, MELB   Book 2006
892.11 Y4522/S : Shi jing / Yan Zhenyi     
      Shi jing / Yan Zhenyi BONUS, MELB   Book 1983
892.13 H8734/T    
      Tang shi ji jie / Xu Wenyu ji zhu BONUS, MELB   Book 1954
      Tang shi ji jie / Xu Wenyu ji zhu BONUS, MELB   Book 1954
      Tang shi ji jie / Xu Wenyu ji zhu BONUS, MELB   Book 1954
892.1303533 Z9114/S : Shuo Tang shi, jiao you chou chang / Zou Zhifang bian zhuan     
      Shuo Tang shi, jiao you chou chang / Zou Zhifang bian zhuan BONUS, MELB   Book 1997
892.130354 L6933/S : Shuo Tang shi, xiu shen li zhi / Liang Yiqun bian zhuan     
      Shuo Tang shi, xiu shen li zhi / Liang Yiqun bian zhuan BONUS, MELB   Book 1997
892.15 B2618/O : Out of the howling storm : the new Chinese poetry : poems by Bei Dao ... [and others] / edited by Tony Barnstone     
      Out of the howling storm : the new Chinese poetry : poems by Bei Dao ... [and others] / edited by Tony Barnstone BONUS, MELB   Book 1993
892.2 O9737 A24/E : The end of the Chinese 'Middle ages' : essays in Mid-Tang literary culture / Stephen Owen     
      The end of the Chinese 'Middle ages' : essays in Mid-Tang literary culture / Stephen Owen BONUS, MELB   Book 1996
892.3 G9135 Z/Gus : Song ci jing pin / Guan Lixun zhu bian     
      Song ci jing pin / Guan Lixun zhu bian BONUS, MELB   Book 1995
892.3 P3973 Z/Pet : Tang shi jing pin / Zhu bian Peng Qingsheng, Zhang Renjian     
      Tang shi jing pin / Zhu bian Peng Qingsheng, Zhang Renjian BONUS, MELB   Book 1995
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next