Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Year Entries
892.05 W2469 A6/D : Di jiu tian chang : Wang Xiaobo xiao shuo ju ben ji  1998 1
892.05 W2561 A21/P : Poems of Wang Ching-wei / translated into English with a preface and notes by Seyuan Shu ; foreword by T. Sturge Moore  1938 1
892.05 W4153 A6/M3H   2
892.05 W9595 A24/W : Wu Liang hua yu : xiao yao zhe shuo / Wu liang zhu  1996 1
892.05 W9595 A24/Wd : Wu Liang hua yu : du xing zhe shuo / Wu liang zhu  1996 1
892.05 W9595 A24/Wg : Wu Liang hua yu : guan cha zhe shuo / Wu liang zhu  1996 1
892.05 W9595 A24/Wp : Wu Liang hua yu : pi ping zhe shuo / Wu Liang zhu  1996 1
892.05 W9596 A6/H : Hongguang Jiao ye zhan / Wu Shenglin  1975 1
892.05 X6666 A24/T : Tian tang niao yu nai ping shua : nan ban qiu xiao yao you / Xia Zuli zhu  2000 1
892.05 X67/6 A24/X : Xiao Si san wen / Yang Ran bian  1994 1
892.05 X8222 A21/X : Xu Zhimo shi quan bian / Liang Ren bian  1990 1
892.05 Y2259 A6/Y : Yue wang Goujian / Yang Xiaobai zhu  1997 1
892.05 Y2521 A6/L   3
892.05 Y4328 A6/Y2Y : Ye Shengtao / Ye Zhishan bian  1983 1
892.05 Y6733 A6/S : Shi men ye hua / You Fengwei  1997 1
892.05 Y9411 A6/Y2Y : Yu Pingbo / Yue Qi bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban  1989 1
892.05 Y9414 A24/Y : Yu Guangzhong san wen = You Kwang-chung's selected essays  1997 1
892.05 Z633 A6/A3G : The ancient ship / Zhang Wei ; translated by Howard Goldblatt  2008 1
892.05 Z6361 A24/A : Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu  1996 1
892.05 Z6362 A6/G : Ge bi hua / Zhang Changgong zhu  1974 1
892.05 Z6366 A6/R : Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu]  1997 1
892.05 Z6366 A6/S : Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie]  1997 1
892.05 Z6367 A6/Y : Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu  1998 1
892.05 Z6368 A24/W : Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu  1996 1
892.05 Z6369 A24/Z : Zhang Xiaofeng san wen / Tang Meng bian  1997 1
892.05 Z6371 A24/F : Fei hua di li liang / Zhao Wumian zhu  1998 1
892.05 Z6375 A6/Z : Zhitang wen ji / Zhou Zuoren zhu  1981 1
892.05 Z6378 Z/Cwx : Xian hua Zhou Zuoren / Chen Zishan bian  1996 1
892.06 B5767 A6/N   2
892.06 C5189 A23/C : Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection / by Cheng Xiaoqing ; translated by Timothy C. Wong  2007 1
892.06 J6115 A6/W : Wolf totem / Jiang Rong ; translated by Howard Goldblatt  2008 1
892.06 L7838 A6/F : Feng yu Aozhou lu : Zhongguo liu xue sheng lèu Ao sheng huo shi lu / Liu Weiqun zhu  2000 1
892.06 V8513 A6/F : The Feng Shui detective goes south / Nury Vittachi  2002 1
892.06 W2463 A6/D : Da xiao de nü er / Wang Hailing zhu  2007 1
892.06 W2463 A6/J : Ji le ying wu / Wang Hongzhu  2002 1
892.1 W9592/L/1966   3
892.1 Z637/Q : Qian qiu yi cun xin : Zhou Ruchang jiang Tang shi Song ci / Zhou Ruchang zhu  2006 1
892.11 G2666/S : Shi jing / Gao Xiuchang zhu bian ; Ge Peiling zhu jie  2006 1
892.11 Y4522/S : Shi jing / Yan Zhenyi  1983 1
892.13 H8734/T   3
892.1303533 Z9114/S : Shuo Tang shi, jiao you chou chang / Zou Zhifang bian zhuan  1997 1
892.130354 L6933/S : Shuo Tang shi, xiu shen li zhi / Liang Yiqun bian zhuan  1997 1
892.15 B2618/O : Out of the howling storm : the new Chinese poetry : poems by Bei Dao ... [and others] / edited by Tony Barnstone  1993 1
892.2 O9737 A24/E : The end of the Chinese 'Middle ages' : essays in Mid-Tang literary culture / Stephen Owen  1996 1
892.3 G9135 Z/Gus : Song ci jing pin / Guan Lixun zhu bian  1995 1
892.3 P3973 Z/Pet : Tang shi jing pin / Zhu bian Peng Qingsheng, Zhang Renjian  1995 1
892.3 R7553/H : How to read the Chinese novel / edited by David L. Rolston ; contributors, Shuen-fu Lin ... [and others]  1990 1
892.34 09483/W : Wan Qing xiao shuo shi / Ouyang Jian zhu  1997 1
892.34 Q1133/M : Ming dai xiao shuo shi / Qi Yukun zhu  1997 1
892.34 Z6363/Q : Qing dai xiao shuo shi / Zhang Jun zhu  1997 1
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next