Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.05 L7626 A2/C : Lin, Yutang shu hua / Chen Zishan bian     
      Lin, Yutang shu hua / Chen Zishan bian BONUS, MELB   Book 1998
892.05 L7626 A6/C : Chinatown family / a novel by Lin Yutang     
      Chinatown family / a novel by Lin Yutang BONUS, W'PONDS   Book 1949
892.05 L7626 A6/J : Juniper Loa / Lin Yutang     
      Juniper Loa / Lin Yutang BONUS, MELB   Book 1964
892.05 L7626 A6/M : Moment in Peking : a novel of contemporary Chinese life / by Lin Yutang     
      Moment in Peking : a novel of contemporary Chinese life / by Lin Yutang BONUS, W'PONDS   Book 1940
892.05 L7833 A24/B : Bannong za wen / Liu Fu zhu     
      Bannong za wen / Liu Fu zhu BONUS, MELB   Book 1983
892.05 L7833 A24/Ba : Bannong za wen er ji / Liu Bannong zhu     
      Bannong za wen er ji / Liu Bannong zhu BONUS, MELB   Book 1983
892.05 L7838 A21/M    
      Mo jian shi shi ci ji / Zhongguo ge ming bo wu guan bian BONUS, MELB   Book 1985
      Mo jian shi shi ci ji / Zhongguo ge ming bo wu guan bian BONUS, MELB   Book 1985
892.05 L9263 A1/T/1982    
      Lu Xun quan ji BONUS, MELB   Book 1981
      Lu Xun quan ji BONUS, MELB   Book 1981
      Lu Xun quan ji BONUS, MELB   Book 1981
      Lu Xun quan ji BONUS, MELB   Book 1981
12 additional entries    
892.05 L9263 A23/L : Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xün xiǎo shuō jí, vocabulary : selected short stories of Lu Xün / translated by D.C. Lau     
      Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xün xiǎo shuō jí, vocabulary : selected short stories of Lu Xün / translated by D.C. Lau BONUS, MELB   Book 1979
892.05 L9263 A23/S : Selected stories of Lu Hsun [i.e. S. Chou] / [translated from the Chinese by Yang Hsien-yi and Gladys Yang]     
      Selected stories of Lu Hsun [i.e. S. Chou] / [translated from the Chinese by Yang Hsien-yi and Gladys Yang] BONUS, MELB   Book 1977
892.05 L9263 A23/Y : Old tales retold / Lu Hsun ; Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang     
      Old tales retold / Lu Hsun ; Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang BONUS, MELB   Book 1972
892.05 L9263 A24/L : Lu Xun san wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian     
      Lu Xun san wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian BONUS, MELB   Book 1991
892.05 L9263 A24/Q    
      Lu Xun za wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian BONUS, MELB   Book 1993
      Lu Xun za wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian BONUS, MELB   Book 1993
892.05 L9263 A24/T    
      Qiejie Ting za wen / Lu Xun BONUS, MELB   Book 1973
      Qiejie Ting za wen / Lu Xun BONUS, MELB   Book 1973
892.05 L9263 A24/W : Wei zi you shu / Lu Xun     
      Wei zi you shu / Lu Xun BONUS, MELB   Book 1973
892.05 L9263 A24/Y    
      Silent China : selected writings of Lu Xun / Edited and translated by Gladys Yang BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1973
      Silent China : selected writings of Lu Xun / Edited and translated by Gladys Yang BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1973
892.05 L9263 A27/L : Liang di shu quan bian / Lu Xun, Jing Song zhu     
      Liang di shu quan bian / Lu Xun, Jing Song zhu BONUS, MELB   Newspaper 1998
892.05 L9263 A28/N : Na han / Lu Xun     
      Na han / Lu Xun BONUS, MELB   Book 1973
892.05 L9263 A28/Z : Zhao hua xi shi / Lu Xun     
      Zhao hua xi shi / Lu Xun BONUS, MELB   Book 1973
892.05 L9263 A6/A : A Q zheng zhuan : Han yu jian yi du wu / Lu Xun yuan zhu ; Tan Jingxun jian xie     
      A Q zheng zhuan : Han yu jian yi du wu / Lu Xun yuan zhu ; Tan Jingxun jian xie BONUS, MELB   Book 1981
892.05 L9263 A6/L2T : Lu Xun xuan ji / [bian xuan zhe Yu Gan ... and others ; Zeng Yanxiu zhu bian ; Dai Wenbao fu zhu bian]     
      Lu Xun xuan ji / [bian xuan zhe Yu Gan ... and others ; Zeng Yanxiu zhu bian ; Dai Wenbao fu zhu bian] BONUS, MELB   Book 1983
892.05 L9263 A6/P : Pang huang / Lu xun     
      Pang huang / Lu xun BONUS, MELB   Book 1973
892.05 L9263 A6/S3Y : Selected works of Lu Hsun     
      Selected works of Lu Hsun BONUS, MELB   Book 1960
892.05 L9263 Z/Chm : Memory, violence, queues : Lu Xun interprets China / Eva Shan Chou     
      Memory, violence, queues : Lu Xun interprets China / Eva Shan Chou BONUS, W'PONDS   Book 2012
892.05 M2966 A21/PO : Mao Tsetung poems     
      Mao Tsetung poems BONUS, W'PONDS   Book 1976
892.05 M2966 D/D : Annotated quotations from Chairman Mao / [Mao Tse-tung ; annotated by] John DeFrancis     
      Annotated quotations from Chairman Mao / [Mao Tse-tung ; annotated by] John DeFrancis BONUS, MELB   Book 1975
892.05 M6875 A6/H : Hong gao liang / Mo Yan     
      Hong gao liang / Mo Yan BONUS, MELB   Book 1995
892.05 M6879 A6/H3G : Red sorghum : a novel of China / Mo Yan ; translated from the Chinese by Howard Goldblatt     
      Red sorghum : a novel of China / Mo Yan ; translated from the Chinese by Howard Goldblatt BONUS, MELB   Book 1993
892.05 N6656 A6/M : Mulberry and Peach : two women of China / Hualing Nie     
      Mulberry and Peach : two women of China / Hualing Nie BONUS, W'PONDS   Book 1986
892.05 P1111 A6/C 1972 : Family / Ba Jin ; introduction by Olga Lang     
      Family / Ba Jin ; introduction by Olga Lang BONUS, MELB   Book 1972
892.05 P1111 A6/C3S : The family / by Pa Chin [i.e. F. Li] ; [translated by Sidney Shapiro ; illustrations by Liu Tan-Chai]     
      The family / by Pa Chin [i.e. F. Li] ; [translated by Sidney Shapiro ; illustrations by Liu Tan-Chai] BONUS, MELB   Book 1978
892.05 P1111 A6/Ch/1962 : Chun / Ba Jin     
      Chun / Ba Jin BONUS, MELB   Book 1962
892.05 P1111 A6/L : Living amongst heroes / Pa Chin     
      Living amongst heroes / Pa Chin BONUS, W'PONDS   Book 1956
892.05 P1111 A6/P2F : Ba Jin / Feng Sun bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Ba Jin / Feng Sun bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban BONUS, MELB   Book 1986
892.05 P6142 Z/Hap : Pien Chih-lin : a study in modern Chinese poetry / Lloyd Haft     
      Pien Chih-lin : a study in modern Chinese poetry / Lloyd Haft BONUS, MELB   Book 1983
892.05 P6531 A6/P2C    
      Bingxin / Zhuo Ru bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban BONUS, MELB   Book 1986
      Bingxin / Zhuo Ru bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban BONUS, MELB   Book 1986
892.05 Q1122 A24/Q : Qian Zhongshu san wen = Qian Zhongshu's selected essays     
      Qian Zhongshu san wen = Qian Zhongshu's selected essays BONUS, MELB   Book 1997
892.05 S5241 A24/Z : Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu     
      Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu BONUS, MELB   Book 1999
892.05 S5467 A1/S : Shen Congwen wen ji     
      Shen Congwen wen ji BONUS, MELB   Book 1984
892.05 S5467 A6/S2Y : Shen Congwen xuan ji     
      Shen Congwen xuan ji BONUS, MELB   Book 1983
892.05 S5551 A23/S : Shi Tiesheng jing xuan ji / Shi Tiesheng zhu     
      Shi Tiesheng jing xuan ji / Shi Tiesheng zhu BONUS, MELB   Book 2006
892.05 S5621 A21/S : Shu Ting jing xuan ji / Shu Ting zhu     
      Shu Ting jing xuan ji / Shu Ting zhu BONUS, MELB   Book 2006
892.05 T1617 A6/S : Shang Yang de gu shi / Tan Yihuan zhu     
      Shang Yang de gu shi / Tan Yihuan zhu BONUS, MELB   Book 1974
892.05 T5885 A1/Y : Ding Ling / Yang Guixin bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Ding Ling / Yang Guixin bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban BONUS, MELB   Book 1985
892.05 T87716 A6/L3W : Thunderstorm / Taso Yu [Cao Yu] ; translated by Wang Tso-liang and A.C. Barnes     
      Thunderstorm / Taso Yu [Cao Yu] ; translated by Wang Tso-liang and A.C. Barnes BONUS, MELB   Book 1964
892.05 W2463 A23/W : Wang Anyi du shu bi ji     
      Wang Anyi du shu bi ji BONUS, MELB   Book 2007
892.05 W2463 A6/Q : Qi meng shi dai / Wang Anyi zhu     
      Qi meng shi dai / Wang Anyi zhu BONUS, MELB   Book 2007
892.05 W2463 A6/S : The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan     
      The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan BONUS, MELB   Book 2008
892.05 W2464 A24/W : Wang Dingjun san wen / Yi shi bian     
      Wang Dingjun san wen / Yi shi bian BONUS, MELB   Book 1994
892.05 W2468 A6/N : Nan fang you jia mu / Wang Xufeng     
      Nan fang you jia mu / Wang Xufeng BONUS, MELB   Book 1995
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next