Limit search to available items
Book Cover
Book
Author Zhenshan
臻善

Title Shi jie xin ge ju : dong dang, fen hua, gai zu / Zhenshan, Hong Ming bian zhu
世界新格局 : 动荡, 分化, 改组 / 臻善, 洪明編著
Published Changchun : Jilin jiao yu, 1994
长春 : 吉林敎育, 1994

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  909.825 Zhe/Sjx  AVAILABLE
Description 2 pages, 6 pages, 318 pages ; 19 cm
Series Tu shu jiao cong shu. Guo ji zhi shi xi lie
Tu shu jiao cong shu. Guo ji zhi shi xi lie
图书角丛书. 囯际知识系列
Subject World politics -- 1945-1955.
International relations -- History -- 20th century.
Genre/Form Chinese language material.
Author Hong, Ming.
洪明.
ISBN 7538321624