No matches found; nearby ISBN/ISSNs are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
9787502739423 : Hainan dao shao shu min zu ren lei xue kao cha / Wu Rukang [deng zhu]     
      Hainan dao shao shu min zu ren lei xue kao cha / Wu Rukang [deng zhu] MELB  Book 1993
9787502744670 : Mega urban regions in China / Mark Yaolin Wang     
      Mega urban regions in China / Mark Yaolin Wang BONUS, WATERFT   Book 1998
9787503504044 : Zi yun xuan zhu ren : wo suo jie chu de Mao Zedong / Wang Hebin zhu     
      Zi yun xuan zhu ren : wo suo jie chu de Mao Zedong / Wang Hebin zhu BONUS, MELB   Book 1991
9787503615191 : Shi yong zhi shi chan quan fa lü shou ce : Zhong Ying wen dui zhao ben = Practical handbook of laws of the People's Republic of China governing intellectual property :Chinese-English biligual / Ji Min ... [and others] bian yi     
      Shi yong zhi shi chan quan fa lü shou ce : Zhong Ying wen dui zhao ben = Practical handbook of laws of the People's Republic of China governing intellectual property :Chinese-English biligual / Ji Min BONUS, MELB   Book 1994
9787503615252 : Zhonghua Renmin Gongheguo she wai fa lü fa gui chang yong shou ce. Jing ji juan / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui shen ding     
      Zhonghua Renmin Gongheguo she wai fa lü fa gui chang yong shou ce. Jing ji juan / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui shen ding BONUS, MELB   Book 1994
9787503656637 : Corporate governance : challenges for China / edited by Roman Tomasic , in collaboration with Wang Fuming ... [and others]     
      Corporate governance : challenges for China / edited by Roman Tomasic , in collaboration with Wang Fuming ... [and others] BONUS, MELB   Book 2005
9787503681783 : Min zhu li lun : kun jing he chu lu / He bao gang     
      Min zhu li lun : kun jing he chu lu / He bao gang BONUS, MELB, WATERFT ADPML   Book 2008
9787503711237 : Zhong yao jing ji mao yi fa gui zi liao xuan bian, 1986-1992 / Guo jia ji wei zheng ze yan jiu shi bian     
      Zhong yao jing ji mao yi fa gui zi liao xuan bian, 1986-1992 / Guo jia ji wei zheng ze yan jiu shi bian BONUS, MELB   Book 1993
9787504427144 : Zhongguo he tong shi yong da quan / Yang Zhengyan, Hu Ming zhu bian     
      Zhongguo he tong shi yong da quan / Yang Zhengyan, Hu Ming zhu bian BONUS, MELB   Book 1994
9787505708365 : Hun shang : Guo min dang shi shi jie mi / Ji Shan deng zhu     
      Hun shang : Guo min dang shi shi jie mi / Ji Shan deng zhu BONUS, MELB   Book 1994
9787505714762 : Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu     
      Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu BONUS, MELB   Book 1999
9787505924659 : Tai yang chao nan tai yang chao bei / Zhang Wei zhu     
      Tai yang chao nan tai yang chao bei / Zhang Wei zhu BONUS, W'PONDS   Book 1996
9787505929746 : Meng de yao shi / Chen Aizhen zhu     
      Meng de yao shi / Chen Aizhen zhu BONUS, W'PONDS   Book 1998
9787506011846    
      Wo di qian ban sheng / Aixinjueluo Puyi zhu BONUS, MELB   Book 1999
      Zou jin Zhongnanhai / He Husheng bian zhu BONUS, MELB   Book 1999
9787506011945 : Puyi de hou ban sheng / Wang Qingxiang zhu     
      Puyi de hou ban sheng / Wang Qingxiang zhu BONUS, MELB   Book 1999
9787506253109 : Tu shuo Zhongguo chuan tong jie ri = Illustration of traditional Chinese festival / Bian zhu : Song Zhaolin, Li Lulu     
      Tu shuo Zhongguo chuan tong jie ri = Illustration of traditional Chinese festival / Bian zhu : Song Zhaolin, Li Lulu BONUS, MELB   Book 2006
9787506267687 : Aodaliya wen hua bo lan = A Guide to Australian culture / Li Changlei bian zhu     
      Aodaliya wen hua bo lan = A Guide to Australian culture / Li Changlei bian zhu BONUS, W'PONDS   Book 2004
9787506297837 : Daddy-Long-Legs / Jean Webster ; with illustrations by the author     
      Daddy-Long-Legs / Jean Webster ; with illustrations by the author ONLINE, ONLINE CRC   E-book 1993
9787506308595 : Hong gao liang / Mo Yan     
      Hong gao liang / Mo Yan BONUS, MELB   Book 1995
9787506308601 : Hong gao liang / Mo Yan     
      Hong gao liang / Mo Yan BONUS, MELB   Book 1995
9787506310833 : Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu     
      Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu BONUS, MELB   Book 1996
9787506311281 : Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie]     
      Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie] BONUS, MELB   Book 1997
9787506311298 : Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu]     
      Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu] BONUS, MELB   Book 1997
9787506311717 : Shi men ye hua / You Fengwei     
      Shi men ye hua / You Fengwei BONUS, MELB   Book 1997
9787506313803 : Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu     
      Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu BONUS, MELB   Book 1998
9787506318167 : Xini 2000 / Wang Jinjun zhu     
      Xini 2000 / Wang Jinjun zhu BONUS, W'PONDS   Book 2000
9787506525879 : Chang zheng : qian suo wei wen de gu shi / Halisen, Suo'erziboli zhu ; Guo Jiading, Cheng Zhenqiu, Zhang Yuanyuan yi     
      Chang zheng : qian suo wei wen de gu shi / Halisen, Suo'erziboli zhu ; Guo Jiading, Cheng Zhenqiu, Zhang Yuanyuan yi BONUS, MELB   Book 1994
9787507101256 : Xiao hua lian pian = Five yuan for a slap in the face : Chinese folk humor     
      Xiao hua lian pian = Five yuan for a slap in the face : Chinese folk humor BONUS, MELB   Book 1993
9787507103021 : Lest we forget : Nanjing massacre, 1937 / Xu Zhigeng ; translated by Zhang Tingquan and Lin Wusun ; English text edited by Lin Wusun     
      Lest we forget : Nanjing massacre, 1937 / Xu Zhigeng ; translated by Zhang Tingquan and Lin Wusun ; English text edited by Lin Wusun BONUS, MELB   Book 1995
9787507103670 : Nei hai de nü ren / Tuomasi Kennili zhu ; Li Yao yi     
      Nei hai de nü ren / Tuomasi Kennili zhu ; Li Yao yi BONUS, MELB   Book 1997
9787507518696 : Ying yong wen xie zuo ji qiao / zhu bian Li Baochu, Wu Mingfang ; bian wei Wang Rongmin ... [deng]     
      Ying yong wen xie zuo ji qiao / zhu bian Li Baochu, Wu Mingfang ; bian wei Wang Rongmin ... [deng] BONUS, MELB   Book 2006
9787507810523 : "Zhonghua renmin gongheguo gong si fa" shi yi / Wang Xinxin, Zhu Daqi zhu     
      "Zhonghua renmin gongheguo gong si fa" shi yi / Wang Xinxin, Zhu Daqi zhu BONUS, MELB   Book 1994
9787508009216 : Lu ka meng / Bi Xiyan zhu     
      Lu ka meng / Bi Xiyan zhu BONUS, W'PONDS   Book 1996
9787508010878 : Ling Shuhua / Zhongguo xian dai wen xue guan bian ; Ji Lei bian xuan     
      Ling Shuhua / Zhongguo xian dai wen xue guan bian ; Ji Lei bian xuan BONUS, MELB   Book 1997
9787508518077 : Shanghai 2010 shi bo hui zhi nan. English     
      Urbanatomy : Shanghai World Expo guide 2010 / [edited by Nicolas Land]. monograph W'PONDS  Book 2010
9787508525389 : Yun Gang Grottoes and Northern Wei(English edition)     
      Yun Gang Grottoes and Northern Wei(English edition) ONLINE  E-book 2013
9787508533841 : Chinese Architecture : palaces, gardens, temples and dwellings / Cai Yanxin ; translated by Andrea Lee, Selina Lim and David Gu     
      Chinese Architecture : palaces, gardens, temples and dwellings / Cai Yanxin ; translated by Andrea Lee, Selina Lim and David Gu WATERFT  Book 2016
9787508653235 : Bei da guo qing bao gao : zai Lang run yuan du dong Zhongguo / Lin Yifu, Yao Yang, Huang Yiping deng zhu     
      Bei da guo qing bao gao : zai Lang run yuan du dong Zhongguo / Lin Yifu, Yao Yang, Huang Yiping deng zhu MELB  Book 2015
9787509007099 : Latin American Economic Outlook 2011 : How Middle-Class Is Latin America? (Chinese version) / Organisation for Economic Co-operation and Development     
      Latin American Economic Outlook 2011 : How Middle-Class Is Latin America? (Chinese version) / Organisation for Economic Co-operation and Development ONLINE  E-book 2011
9787509642498 : Zhongguo zhi ye jiao yu nian jian (2016) = China vocational education yearbook 2016 / chen gong meng zhu bian     
      Zhongguo zhi ye jiao yu nian jian (2016) = China vocational education yearbook 2016 / chen gong meng zhu bian MELB  Book 2016
9787509700419 : Making new partnership : a rising China and its neighbors / edited by Zhang Yunling     
      Making new partnership : a rising China and its neighbors / edited by Zhang Yunling ONLINE  E-book 2008
9787509705667 : Economic and social impact of liberalization : a study on Early Harvest Program under China-Asean FTA / edited by Zhang Yunling     
      Economic and social impact of liberalization : a study on Early Harvest Program under China-Asean FTA / edited by Zhang Yunling ONLINE  E-book 2009
9787509713433 : China's new place in a world in crisis. Chinese     
      Quan qiu jin rong wei ji xia de Zhongguo : jing ji, di yuan zheng zhi he huan jing de shi jiao / Gao Ruosu, Song Ligang, Hu Yongtai zhu bian = China's new place in a world in crisis : economic, geopoli none   Book 2010
9787509756089 : Zhongguo guo ji yi min bao gao (2014) = Annual report on Chinese international migration (2014) / zhu bian: Wang Huiyao ; fu zhu bian: Liu Guofu     
      Zhongguo guo ji yi min bao gao (2014) = Annual report on Chinese international migration (2014) / zhu bian: Wang Huiyao ; fu zhu bian: Liu Guofu BONUS, MELB   Book 2014
9787510017636 : Around the world in 80 days / Rahul Monga ; introduction by Jasjit Singh     
      Around the world in 80 days / Rahul Monga ; introduction by Jasjit Singh ONLINE  E-book 2010
9787510018626 : The wonderful Wizard of Oz / by L. Frank Baum     
      The wonderful Wizard of Oz / by L. Frank Baum ONLINE, ONLINE CRC   E-book 2012
9787510040023 : The age of innocence / Edith Wharton ; edited by Michael Nowlin     
      The age of innocence / Edith Wharton ; edited by Michael Nowlin ONLINE  E-book 2002
9787510044779 : The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; with an introduction by Edmund White     
      The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; with an introduction by Edmund White ONLINE  E-book 1999
9787510069710 : As you like it / edited by Alan Brissenden     
      As you like it / edited by Alan Brissenden ONLINE  E-book 1993
9787510071669 : Much ado about nothing / edited by Sheldon P. Zitner     
      Much ado about nothing / edited by Sheldon P. Zitner ONLINE  E-book 1993
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next