Book Cover
Book

Title 880-01 Zhongguo guo ji yi min bao gao (2014) = Annual report on Chinese international migration (2014) / zhu bian: Wang Huiyao ; fu zhu bian: Liu Guofu
880-01 中国国际移民报告 (2014) = Annual report on Chinese international migration (2014) / 主编: 王辉耀 ; 副主编: 刘国福
Edition Di 1 ban
第1版
Published Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014
北京 : 社会科学文献出版社, 2014

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  325.251 Aro/Cim  DUE 24-04-19
Description 1 pages, 5 pages, 2 pages, 299 pages : illustrations, charts ; 24 cm
Series Guo ji ren cai lan pi shu = Blue book of global talent
国际人才蓝皮书 = Blue book of global talent
Guo ji ren cai lan pi shu.
国际人才蓝皮书.
Notes 'Ben shu de dao Guo jia she hui ke xue ji jin zhong da ke ti "Shi shi ren cai qiang guo zhan lüe zhong da wen ti gen zong yan jiu" (xiang mu bian hao: 10ZD&046) he Zhongguo guo ji ren cai zhuan ye wei yuan hui de da li zhi chi'
'本书得到国家社会科学基金重大课题"实施人才强国战略重大问题跟踪研究" (项目编号: 10ZD&046) 和中国国际人才专业委员会的大力支持'
Abstract and table of contents also in English
Subject China -- Emigration and immigration.
Author Wang, Huiyao.
王辉耀.
ISBN 9787509756089
7509756081
Other Titles Annual report on Chinese international migration (2014)