Limit search to available items
Book
Author Shi, Zhongjin.
施{275e38}进.

Title Hong Xiuquan fan Kong dou zheng xiao gu shi / Shi Zhongjin xie ; Xia Shuyu hua
洪秀全反孔斗爭小故事 / 施{275e38}进写 ; 夏书玉画
Published Shanghai : Shanghai ren min, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  951.034092 Shi/Hxf  AVAILABLE