Limit search to available items
Did you mean Skimmed? more »
10 results found. Sorted by relevance | date | title .
Book Cover
E-book
Author Voorhoof, Dirk

Title Handboek mediarecht
Published Cork : Primento Digital Publishing, 2014

Copies

Description 1 online resource (709 pages)
Series Création Information Communication
Création, information, communication
Contents Boekomslag; Titel; Copyright; Collectie; Voorwoord; Inhoudstafel; Inleiding; 1. Situering van het mediarecht als rechtsgebied; 2. Begripsomschrijving en afbakening van het mediarecht; 3. Kernvraagstuk van het mediarecht; DEEL 1. De vrijheid van expressie en informatie: grondrechtelijke bescherming, restricties en aansprakelijkheid; HOOFDSTUK 1. De grondwettelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid; 1. Algemene situering; 2. Actuele implicaties; 3. Aanvullende waarborgen; HOOFDSTUK 2. Artikel 10 EVRM en de vrijheid van expressie en informatie
1. Algemene situering2. Artikel 10 EVRM; 3. Toelichting; HOOFDSTUK 3. De draagwijdte van de grondwettelijke waarborgen inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; 1. Het verbod van preventieve maatregelen; 2. De bestraffing a posteriori in geval van bij wet strafbaar gesteld misbruik van de vrijheid van meningsuiting; 3. De bevoegdheid van het hof van assisen inzake drukpersmisdrijven; 4. De getrapte verantwoordelijkheid; HOOFDSTUK 4. Vrijheid van meningsuiting en de bestraffing van aanzet tot discriminatie, haat of geweld en van negationisme en seksisme
1. De Antiracismewet, de algemene Antidiscriminatiewet, de Genderwet en de Wet Bestrijding Seksisme2. De Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide tijdens WO II; HOOFDSTUK 5. Media en goede zeden; 1. Inleiding; 2. De strafbaarstelling van de openbare schending van de goede zeden; 3. Wanneer is er sprake van schending van de goede zeden?; 4. De Wet van 11 april 1936 betreffende de invoer van obscene publicaties opgeheven; 5. Geen reclame voor prostitutie, ontucht en seksuele diensten
6. Verbodsbepalingen ter bescherming van minderjarigen en jongeren7. De Wet van 1920 inzake de filmkeuring; 8. Pornografie en geweld op radio en televisie: de bescherming van minderjarigen; 9. Artikel 378bis Sw.: de bescherming van slachtoffers van seksuele misdrijven tegen mediatisering; 10. De vrijheid van expressie en informatie en de goede zeden; HOOFDSTUK 6. De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor journalistiek en media; 1. Vooraf ter situering: de strafrechtelijke aansprakelijkheid; 2. De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor perspublicaties
3. Wat is een onrechtmatige publicatie?HOOFDSTUK 7. Het recht van antwoord; 1. Algemeen; 2. Het recht van antwoord in de gedrukte media; 3. Het recht van antwoord in de audiovisuele media; 4. De lege ferenda; 5. Het recht van antwoord in het Vlaams Mediadecreet; HOOFDSTUK 8. Media en justitie; 1. De openbaarheid van de terechtzittingen; 2. Mogelijke beperkingen inzake openbaarheid en gerechtsverslaggeving; 3. Enkele concrete beperkingen inzake gerechtsverslaggeving; 4. Het geheim van het vooronderzoek (opsporingsonderzoek/gerechtelijk onderzoek)
Notes 5. De gerechtelijke voorlichting: basisprincipes en richtlijnen
Print version record
Subject Mass media -- Law and legislation -- Belgium
Press law -- Belgium
Mass media -- Law and legislation.
Press law.
Belgium.
Form Electronic book
Author Valcke, Peggy
ISBN 9782804476755
2804476758