Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.18 Liz/Nto : Xin bian san zi jing = A new text of the three character poem / Zhang Lizhong, Wang Zhongshu     
      Xin bian san zi jing = A new text of the three character poem / Zhang Lizhong, Wang Zhongshu MELB  Book 1992
495.18 Mar/Otl : On the learning of Chinese / edited by Ference Marton, Shek Kam Tse, Wai Ming Cheung     
      On the learning of Chinese / edited by Ference Marton, Shek Kam Tse, Wai Ming Cheung MELB  Book 2010
495.18 Sun/Cal : Chinese : a linguistic introduction / Chaofen Sun     
      Chinese : a linguistic introduction / Chaofen Sun MELB  Book 2006
495.18 WAN-I    
      Introduction to literary Chinese / by Fred Fangyu Wang MELB  Book 1972
      Introduction to literary Chinese / by Fred Fangyu Wang MELB  Book 1972
495.18 Wen/Zlx : Zhongguo liu xing yu 2008 fa bu bang / Wen hui xin min lian he bao ye ji tuan xin wen xin xi zhong xin fa bu     
      Zhongguo liu xing yu 2008 fa bu bang / Wen hui xin min lian he bao ye ji tuan xin wen xin xi zhong xin fa bu MELB  Book 2008
495.18 Zhe/Csa    
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
      Code-switching and teaching Chinese as a second language / Lin Zheng MELB, W'PONDS, WATERFT ADPML   Book 2013
495.180071 Dwh/Yjx : Dui wai Han yu jiao xue ke cheng yan jiu / Li Yang zhu bian ; Wang Zhonghua, Chen Zhuo fu zhu bian     
      Dui wai Han yu jiao xue ke cheng yan jiu / Li Yang zhu bian ; Wang Zhonghua, Chen Zhuo fu zhu bian MELB  Book 1998
495.180071 Tsu/Tal : Teaching and learning Chinese in global contexts : multimodality and literacy in the new media age / edited by Linda Tsung and Ken Cruickshank     
      Teaching and learning Chinese in global contexts : multimodality and literacy in the new media age / edited by Linda Tsung and Ken Cruickshank MELB  Book 2011
495.1800712 Nat/Zth : Zhōngguótōng. Teacher's handbook, Stages 3 & 4 : Zhongguo tong / National Chinese Curriculum Project ; Dept. of Education, Victoria     
      Zhōngguótōng. Teacher's handbook, Stages 3 & 4 : Zhongguo tong / National Chinese Curriculum Project ; Dept. of Education, Victoria W'PONDS  Book 1994
495.1802 CHA : Xi yu Ying yi fa = A study on Chinese idiomatic usages / Zhang Peiji yuan zhu ; Luo Si gai bian     
      Xi yu Ying yi fa = A study on Chinese idiomatic usages / Zhang Peiji yuan zhu ; Luo Si gai bian MELB  Book 1983
495.1802 CHE : Ke ji Ying yu fan yi ru men / Chen Dingan bian zhu     
      Ke ji Ying yu fan yi ru men / Chen Dingan bian zhu MELB  Book 1986
495.1802 Che/Eac : Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu     
      Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu MELB  Book 1985
495.1802 Che/Fic : Fan yi jing yao = The principles of translation / Chen Ding'an bian zhu     
      Fan yi jing yao = The principles of translation / Chen Ding'an bian zhu MELB  Book 1990
495.1802 CHO : Fan yi shi wu = Translating in practice / Zhou Zhaoxiang zhu     
      Fan yi shi wu = Translating in practice / Zhou Zhaoxiang zhu MELB  Book 1986
495.1802 HON : Ying wen fan yi yu xie zuo = The skill of traslaion and stylistic writing / Hong Weiwen bian zhu     
      Ying wen fan yi yu xie zuo = The skill of traslaion and stylistic writing / Hong Weiwen bian zhu MELB  Book
495.1802 Hsu/Fdy : Fan yi de yi shu : lun wen ji / Xu Yuanchong zhu     
      Fan yi de yi shu : lun wen ji / Xu Yuanchong zhu MELB  Book 1984
495.1802 HU : Dui Ying wen fan yi gong shi zhi yan jiu / Hu Runsheng bian zhu     
      Dui Ying wen fan yi gong shi zhi yan jiu / Hu Runsheng bian zhu MELB  Book
495.1802 HUA : Zhong wen xu zi Ying yi dui ce = Translation of Chinese particles / Huang Yuzhen bian zhu ; Edward C. Yulo, Tina W. Leggett jiao yue     
      Zhong wen xu zi Ying yi dui ce = Translation of Chinese particles / Huang Yuzhen bian zhu ; Edward C. Yulo, Tina W. Leggett jiao yue MELB  Book 1988
495.1802 Kol/Yhh    
      Ying Han Han Ying kou yi jiao cheng : yue du fen ce = English-Chinese interpreting : textbook / zhu bian, Gao Liang (Leong Ko), Lin Yuru MELB  Book 1996
      Ying Han Han Ying kou yi jiao cheng : lian xi fen ce = English-Chinese interpreting : workbook / zhu bian, Gao Liang (Leong Ko), Lin Yuru MELB  Book 1996
495.1802 LIU : Ying wen fan yi fang fa he shi li / Liu Tianmin bian zhu     
      Ying wen fan yi fang fa he shi li / Liu Tianmin bian zhu MELB  Book 1972
495.1802 Liu/Fil : Fan yi lun ji = Essays on translation / Liu Jingzhi zhu bian     
      Fan yi lun ji = Essays on translation / Liu Jingzhi zhu bian MELB  Book 1990
495.1802 NID : On translation : with special reference duo Chinese and English = Lun fan yi / Jin Di, Eugene A. Nida     
      On translation : with special reference duo Chinese and English = Lun fan yi / Jin Di, Eugene A. Nida MELB  Book 1984
495.1802 SI    
      Fan yi yan jiu / Siguo zhu MELB  Book 1972
      Fan yi xin jiu / Siguo zhu MELB  Book 1982
495.1802 SUN : Ying yi zhong : Ying Han fan yi gai lun / Sun Shuyu, Jin Shenghua     
      Ying yi zhong : Ying Han fan yi gai lun / Sun Shuyu, Jin Shenghua MELB  Book 1975
495.1802 YIN : Ying yi Han gai lun / Liu Yuzong bian zhu     
      Ying yi Han gai lun / Liu Yuzong bian zhu MELB  Book 1984-
495.1802 ZHA : Zhong Ying dui yi ji qiao = Formulating English-Chinese translation / Zhang Yumei bian zhu ; Michael Hardy, Bruce S. Stewart, John C. Didier jiao yue     
      Zhong Ying dui yi ji qiao = Formulating English-Chinese translation / Zhang Yumei bian zhu ; Michael Hardy, Bruce S. Stewart, John C. Didier jiao yue MELB  Book 1987
495.181 Hua/Mpe : Mandarin pronunciation explained with diagrams     
      Mandarin pronunciation explained with diagrams MELB  Book 1969
495.181 Liu : Frequency dictionary of Chinese words     
      Frequency dictionary of Chinese words W'PONDS  Book 1973
495.181 Ocf/Bad : Oxford Chinese for business : a dictionary of business terms     
      Oxford Chinese for business : a dictionary of business terms MELB  Book 1997
495.181 Ssz/Gsh : 4 sui shi zi gu shi     
      4 sui shi zi gu shi MELB  Book 1997
495.181 WAI : Wai guo ren shi yong han yu chong yong ci biao = A practical list of Chinese words commonly used by foreigners / [Beijing yu yan xue yuan bian]     
      Wai guo ren shi yong han yu chong yong ci biao = A practical list of Chinese words commonly used by foreigners / [Beijing yu yan xue yuan bian] MELB  Book 1981
495.181 ZHO : Wo bu zai xie cuo zi / Zhou Jiechen     
      Wo bu zai xie cuo zi / Zhou Jiechen MELB  Book 1978
495.182 DEF-AD : Advanced Chinese reader / by John DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng     
      Advanced Chinese reader / by John DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng MELB  Book 1968
495.182 DEF-BE    
      Beginning Chinese reader / by John DeFrancis with Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng MELB  Book 1966
      Beginning Chinese reader / by John DeFrancis with Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng MELB  Book 1966
495.182 ELE    
      Elementary Chinese MELB  Book 1971
      Elementary Chinese MELB  Book 1971
      Elementary Chinese MELB  Book 1971
      Elementary Chinese MELB  Book 1971
495.182 Tua/Acs    
      Hua shuo Zhongguo : zhong ji Han yu kou yu = About China : speaking Chinese / bian zhe Zhongguo Du Rong ... [and others] ; Mei-kuo Helen T. Lin... [and others] MELB  Book 1990
      Hua shuo Zhongguo : zhong ji Han yu kou yu = About China : speaking Chinese / bian zhe Zhongguo Du Rong ... [and others] ; Mei-kuo Helen T. Lin... [and others] MELB  Book 1990
495.1824 JIN : Wen zi / Jin Shaozhi     
      Wen zi / Jin Shaozhi MELB  Book 1983
495.1824 Pei/Kch    
      Gao ji Han yu jiao cheng = Advanced Chinese / Beijing yu yan xue yuan wai guo liu xue sheng 2 xi bian MELB  Book 1992
      Gao ji Han yu jiao cheng = Advanced Chinese / Beijing yu yan xue yuan wai guo liu xue sheng 2 xi bian MELB  Book 1992
      Gao ji Han yu jiao cheng = Advanced Chinese / Beijing yu yan xue yuan wai guo liu xue sheng 2 xi bian MELB  Book 1992
495.1824 Son/Zjh : Zhong ji Han yu du xie jiao cheng / Song Leyong zhu bian     
      Zhong ji Han yu du xie jiao cheng / Song Leyong zhu bian MELB  Book 2002
495.1824 Wut/Kch : Gao ji Han yu : bao kan yue du jiao cheng / Beijing yu yan xue yuan lai Hua liu xue sheng er xi bian ; bian zhe Wu Tong, Wang Xizeng, Peng Ruiqing     
      Gao ji Han yu : bao kan yue du jiao cheng / Beijing yu yan xue yuan lai Hua liu xue sheng er xi bian ; bian zhe Wu Tong, Wang Xizeng, Peng Ruiqing MELB  Book 1994
495.1824 Yue/Gtc 1983 : A Guide to Cantonese (self-taught) = Yue yu zhi nan / by Y.C. Yuen     
      A Guide to Cantonese (self-taught) = Yue yu zhi nan / by Y.C. Yuen MELB  Book 1983
495.18242 Hsu/Pwf : Wai guo ren zai Hua chang yong ying yong wen = Practical writing for foreigners living in China = Gaikokujin no tame no jōyō Chūgokugo handobukku / Xu Zhujun bian     
      Wai guo ren zai Hua chang yong ying yong wen = Practical writing for foreigners living in China = Gaikokujin no tame no jōyō Chūgokugo handobukku / Xu Zhujun bian MELB  Book 1993
495.18242 TEN-C : Conversational Chinese : with grammatical notes / prepared by Teng Ssu-Yü ; assisted by Chao Ching-Hui ...[et.al.]     
      Conversational Chinese : with grammatical notes / prepared by Teng Ssu-Yü ; assisted by Chao Ching-Hui ...[et.al.] MELB  Book 1947
495.182421 Anj/Cwb : Chinese word book / illustrated by Jiang An     
      Chinese word book / illustrated by Jiang An MELB  Book 1990
495.182421 Bei/Hyk    
      Han yu ke ben = Modern Chinese reader / [Beijing yu yan xue yuan bian] MELB  Book 1975
      Han yu ke ben = Modern Chinese reader / [Beijing yu yan xue yuan bian] MELB  Book 1975
      Han yu ke ben = Modern Chinese reader / [Beijing yu yan xue yuan bian] MELB  Book 1975
      Han yu ke ben = Modern Chinese reader / [Beijing yu yan xue yuan bian] MELB  Book 1975
2 additional entries    
495.182421 Bei/Jch : Ji chu Han yu ke ben = Elementary Chinese readers / Beijing yu yan xue yuan bian     
      Ji chu Han yu ke ben = Elementary Chinese readers / Beijing yu yan xue yuan bian MELB  Book 1980
495.182421 Che/Suw    
      Step up with Chinese. Textbook 2 / Lixia Chen [and eight others] MELB CRC  Book 2015
      Step up with Chinese. Textbook 1 / Lixia Chen [and eight others] MELB CRC  Book 2015
495.182421 Chu/Hyt : Han yu du ben = Modern Chinese readers : Ying you jie shi ben / [Zhu Zuyan ...]     
      Han yu du ben = Modern Chinese readers : Ying you jie shi ben / [Zhu Zuyan ...] MELB  Book 1964-
495.182421 Dai/Cjh    
      Chu ji Han yu kou yu = Elementary spoken Chinese / Dai Guifu, Liu Lixin, Li Haiyan bian zhu ; Cai Qingnian Yi wen fan yi MELB  Book 1998
      Chu ji Han yu kou yu = Elementary spoken Chinese / Dai Guifu, Liu Lixin, Li Haiyan bian zhu ; Cai Qingnian Yi wen fan yi MELB  Book 1998
495.182421 Eao/Nss : Han yü ping chü pien hsi chiu pai li = Error analysis of 900 sample sentences : for Chinese learners from English speaking countries / chu pien Chʻeng Mei-chen ; fu chu pien Li Chu     
      Han yü ping chü pien hsi chiu pai li = Error analysis of 900 sample sentences : for Chinese learners from English speaking countries / chu pien Chʻeng Mei-chen ; fu chu pien Li Chu MELB  Book 1997
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next