Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.008105 P3461 A21/P : Contemporary Chinese poetry / Ed. with an introd. by Robert Payne     
      Contemporary Chinese poetry / Ed. with an introd. by Robert Payne MELB  Book 1947
892.00811 W3373/C : The Columbia book of Chinese poetry : from early times to the thirteenth century / translated and edited by Burton Watson     
      The Columbia book of Chinese poetry : from early times to the thirteenth century / translated and edited by Burton Watson MELB  Book 1984
892.00812 L9261/X : Xian Qin Han Wei Jin Nan bei chao shi / Lu Qinli ji jiao     
      Xian Qin Han Wei Jin Nan bei chao shi / Lu Qinli ji jiao MELB  Book 1983
892.00812 Owe/Tga : Manifest in words, written on paper : producing and circulating poetry in Tang Dynasty China / Christopher M.B. Nugent     
      Manifest in words, written on paper : producing and circulating poetry in Tang Dynasty China / Christopher M.B. Nugent MELB  Book 2010
892.00813 C5595/T    
      Tang shi xuan zhu / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo gu dai wen xue shi Tang shi xuan zhu xiao zu MELB  Book 1982
      Tang shi xuan zhu / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo gu dai wen xue shi Tang shi xuan zhu xiao zu MELB  Book 1982
892.00813 H5118/T : Tang shi san bai shou / Heng tang tui shi xuan bian; mao zhi zhong zhu shi     
      Tang shi san bai shou / Heng tang tui shi xuan bian; mao zhi zhong zhu shi MELB  Book 1997
892.00813 H5118/Ta : Tang shi san bai shou / Sun Zhu [bian]. Tang shi san bai shou xu bian / Wu Zhanlei xuan bian     
      Tang shi san bai shou / Sun Zhu [bian]. Tang shi san bai shou xu bian / Wu Zhanlei xuan bian MELB  Book 1994
892.00813 H5118/Ta 2005 : Tang shi san bai shou / Hengtangtuishi [bian xuan] ; Li Mingyang yi zhu     
      Tang shi san bai shou / Hengtangtuishi [bian xuan] ; Li Mingyang yi zhu MELB  Book 2005
892.00813 H5412/T : Tang shi san bai shou = The three hundred T'ang poems / translated by Innes Herdan     
      Tang shi san bai shou = The three hundred T'ang poems / translated by Innes Herdan MELB  Book 1973
892.00813 H8735/T : Tang shi er bai shou ying yi = 200 Chinese Tang poems in English verse / Xu zhongjie yi     
      Tang shi er bai shou ying yi = 200 Chinese Tang poems in English verse / Xu zhongjie yi MELB  Book 1990
892.00813 H9366/T    
      Tang ren jue ju wan shou : [101 juan] / Hong Mai bian ; Yang Jialuo zhu bian MELB  Book 1973
      Tang ren jue ju wan shou : [101 juan] / Hong Mai bian ; Yang Jialuo zhu bian MELB  Book 1973
892.00813 O9731/G : The great age of Chinese poetry : the High T'ang / Stephen Owen     
      The great age of Chinese poetry : the High T'ang / Stephen Owen MELB  Book 1981
892.00813 S4954/T : Three Chinese poets : translations of poems by Wang Wei, Li Bai and Du Fu / Vikram Seth     
      Three Chinese poets : translations of poems by Wang Wei, Li Bai and Du Fu / Vikram Seth MELB  Book 1992
892.00813035 C5338/L : Li xue liu jia shi chao / Qian Mu xuan ji     
      Li xue liu jia shi chao / Qian Mu xuan ji MELB  Book 1974
892.008130358 L6933/S : Shuo Tang shi, yong shi huai gu / Li Yang bian zhuan     
      Shuo Tang shi, yong shi huai gu / Li Yang bian zhuan MELB  Book 1996
892.00814 H8743/S : Song shi xuan / Hu Yunyi bian zhu     
      Song shi xuan / Hu Yunyi bian zhu MELB  Book
892.00814 R3935/Y : Yuan qu san bai shou / Ren Zhongmin bian ; Lu Qian chong ding ; Wu Zhanlei jiao ding. Yuan qu san bai shou xu bian / Ren Zhongmin bian     
      Yuan qu san bai shou / Ren Zhongmin bian ; Lu Qian chong ding ; Wu Zhanlei jiao ding. Yuan qu san bai shou xu bian / Ren Zhongmin bian MELB  Book 1995
892.00814 R3935/Y 1998 : Yuan qu san bai shou / Ren Zhongmin xuan bian ; Lu Qian xiu ding ; Wu Zhanlei chong ding xiao zhu     
      Yuan qu san bai shou / Ren Zhongmin xuan bian ; Lu Qian xiu ding ; Wu Zhanlei chong ding xiao zhu MELB  Book 1998
892.00814 Z6349/S : Song ci san bai shou / Zhu Xiaozang xuan bian. Song ci san bai shou xu bian / Wu Xionghe xuan bian     
      Song ci san bai shou / Zhu Xiaozang xuan bian. Song ci san bai shou xu bian / Wu Xionghe xuan bian MELB  Book 1994
892.00814 Z6349/S 2005 : Song ci san bai shou / Shangjiangcunmin [xuan bian] ; Li Mingyang yi zhu     
      Song ci san bai shou / Shangjiangcunmin [xuan bian] ; Li Mingyang yi zhu MELB  Book 2005
892.00814 Z6368/S : Song Yuan Ming shi san bai shou / Zhu Zi, Leng Changyan bian ; Xu Yuan jiao zhu     
      Song Yuan Ming shi san bai shou / Zhu Zi, Leng Changyan bian ; Xu Yuan jiao zhu MELB  Book 1989
892.00815 K1662/C : 79 hsiao shou chi / Kuo Hsiao-sheng chu     
      79 hsiao shou chi / Kuo Hsiao-sheng chu MELB  Book 1980
892.00815 L7854/C : Zhongguo xin shi bai shou shang xi / Li Yukun, Li bin xuan ping     
      Zhongguo xin shi bai shou shang xi / Li Yukun, Li bin xuan ping MELB  Book 1991
892.00815 O9591/I : In your face : contemporary Chinese poetry in English translation / introduced and translated by Ouyang Yu     
      In your face : contemporary Chinese poetry in English translation / introduced and translated by Ouyang Yu W'PONDS  Book 2002
892.0082 D6617/E : Eight Chinese plays from the thirteenth century to the present / translated with an introd. by William Dolby     
      Eight Chinese plays from the thirteenth century to the present / translated with an introd. by William Dolby MELB  Book 1978
892.0082 H9363/C : Classical Chinese plays / Josephine Huang Hung     
      Classical Chinese plays / Josephine Huang Hung MELB  Book 1972
892.0082 S42513/T    
      Traditional Chinese plays / translated, described, and annotated by A.C. Scott MELB  Book 1967-
      Traditional Chinese plays / translated, described, and annotated by A.C. Scott MELB  Book 1967-
892.00824 T8828/C    
      Quan Yuan san qu / Cui wen tang bian ji MELB  Book 1973
      Quan Yuan san qu / Cui wen tang bian ji MELB  Book 1973
892.00825 W2474/S : Shan shan de hong xing / Wang Yuanjian, Lu Zhuguo zhi bi     
      Shan shan de hong xing / Wang Yuanjian, Lu Zhuguo zhi bi MELB  Book 1975
892.00825 Y94OO/C : Chinese drama after the Cultural Revolution, 1979-1989 : an anthology / edited and translated with an introduction by Shiao-ling S. Yu     
      Chinese drama after the Cultural Revolution, 1979-1989 : an anthology / edited and translated with an introduction by Shiao-ling S. Yu MELB  Book 1996
892.008301 B6178/S : Stories from a Ming collection : translations of Chinese short stories published in the seventeenth century / by Cyril Birch     
      Stories from a Ming collection : translations of Chinese short stories published in the seventeenth century / by Cyril Birch W'PONDS  Book 1978
892.008301 C4563/Y : The Young skipper : and other stories     
      The Young skipper : and other stories MELB  Book 1973
892.008301 C5595/C : Quan guo you xiu duan pian xiao shuo ping xuan huo jiang zuo pin ji / Ren min wen xue bian ji bu bian     
      Quan guo you xiu duan pian xiao shuo ping xuan huo jiang zuo pin ji / Ren min wen xue bian ji bu bian MELB  Book  
892.008301 F1111/F : Fa jia ren wu gu shi / Shanghai ren min chu ban she bian     
      Fa jia ren wu gu shi / Shanghai ren min chu ban she bian MELB  Book 1975-
892.008301 G1374/G : Gai hong yin zhang de kao juan : er tong wen xue     
      Gai hong yin zhang de kao juan : er tong wen xue MELB  Book 1975
892.008301 H1493/H : Hai de nü er : er tong wen xue xuan ji     
      Hai de nü er : er tong wen xue xuan ji MELB  Book 1973
892.008301 H8735/B : Born of the same roots : stories of modern Chinese women / edited by Vivian Ling Hsu     
      Born of the same roots : stories of modern Chinese women / edited by Vivian Ling Hsu W'PONDS  Book 1981
892.008301 H8736/Y : Yuan Ming Qing duan pian xiao shuo xuan / Xue Hongji, Li Weishi     
      Yuan Ming Qing duan pian xiao shuo xuan / Xue Hongji, Li Weishi MELB  Book 1981
892.008301 K1652/M : My hometown : six reportage articles / by Kao Yu-pao and others     
      My hometown : six reportage articles / by Kao Yu-pao and others MELB  Book 1974
892.008301 L7626/W : Widow, nun, and courtesan : three novelettes from the Chinese. / Translated and adapted by Lin Yutang     
      Widow, nun, and courtesan : three novelettes from the Chinese. / Translated and adapted by Lin Yutang MELB  Book 1971
892.008301 M1118/C : Zhongguo chuan tong duan pian xiao shuo xuan ji / Ma Youyuan, Liu Shaoming, Hu Wanchuan bian xuan     
      Zhongguo chuan tong duan pian xiao shuo xuan ji / Ma Youyuan, Liu Shaoming, Hu Wanchuan bian xuan MELB  Book 1979
892.008301 S4513/S : The Seeds and other stories     
      The Seeds and other stories MELB  Book 1972
892.008301 S5246/C : City cousin, and other stories     
      City cousin, and other stories MELB  Book 1973
892.008301 S8844/F    
      Stories from the thirties MELB  Book 1982-
      Stories from the thirties MELB  Book 1982-
892.008301 W6686/W : Wild Bull Village : Chinese short stories / by Ai Wu ... [and others]     
      Wild Bull Village : Chinese short stories / by Ai Wu ... [and others] W'PONDS  Book 1965
892.008301 Z6355/K : Kong Lao'er / [Luwan Qu jiao shi jin xiu xue yuan Kong Lao'er bian xie zu bian ; Zhang Leping, Wu Jinglu hui tu]     
      Kong Lao'er / [Luwan Qu jiao shi jin xiu xue yuan Kong Lao'er bian xie zu bian ; Zhang Leping, Wu Jinglu hui tu] MELB  Book 1974
892.00830359 F3323/F : Feng huo nan tian : Guangdong min bing ge ming dou zheng gu shi ji / Guangdong sheng jun qu zheng zhi bu, Hainan jun qun zheng zhi bu he bian     
      Feng huo nan tian : Guangdong min bing ge ming dou zheng gu shi ji / Guangdong sheng jun qu zheng zhi bu, Hainan jun qun zheng zhi bu he bian MELB  Book 1974
892.00834 C5322/L    
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
892.00834 Y2242/T : Tsu pen Fou sheng liu chi teng wu chung / Shen Fu ... [and others]; Yang Chia-lo chu pien     
      Tsu pen Fou sheng liu chi teng wu chung / Shen Fu ... [and others]; Yang Chia-lo chu pien MELB  Book 1974
892.00834035 F3322/F : Four cautionary tales / translated from the Chinese by Harold Acton and Lee Yi-Hsieh ; with a preface by Arthur Waley     
      Four cautionary tales / translated from the Chinese by Harold Acton and Lee Yi-Hsieh ; with a preface by Arthur Waley MELB  Book 1947
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next