Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Iblová, Michaela, author

Title Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech / Michaela Iblová ; redakce, Kamila Veselá
Published [Prague, Czech Republic] : Karolinum, 2014
©2014

Copies

Description 1 online resource (247 pages)
Contents Obsah; Předmluva; Poděkov©Łn©Ư; Slovo ©ðvodem; 1. V©Ł¿ℓn©Ł hudba v komunistick©♭ kulturn©Ư politice; Svaz ♯‍eskoslovensk©ưch skladatelů; Vztah uměn©Ư a℗ ideologie; Uměn©Ư lidu; Hudebn©Ư a℗ artistick©Ł ©ðstředna; Hudebn©Ư patron©Łty; "Lidovost" kultury; Kult hudebn©Ưch klasiků; Socialistick©ư realismus v℗ hudbě; Tvorba "pokrokov©ưch" autorů; Prore¿ℓimn©Ư skladatelsk©♭ osobnosti na po♯‍©Łtku pades©Łt©ưch let; Vliv sovětsk©♭ hudebn©Ư kultury na v©ưvoj v℗ Československu; Osobnost Dmitrije ¿ ostakovi♯‍e; 2. Česk©Ł filharmonie prvn©Ư poloviny dvac©Łt©♭ho stolet©Ư ; 3. Osobnost Karla An♯‍erla; Předv©Łle♯‍n©Ł ♯‍innost a℗ v©Łle♯‍n©♭ osudy
Po♯‍©Łtky působen©Ư v℗ Česk©♭ filharmonii4. Dramaturgie a℗ koncertn©Ư ♯‍innost Česk©♭ filharmonie na konci ♯‍tyřic©Łt©ưch a℗ v℗ prvn©Ư polovině pades©Łt©ưch let; Abonentn©Ư koncerty; Koncerty pro pracuj©Ưc©Ư a℗ uměleck©♭ brig©Łdy; Přehl©Ưdky nov©♭ tvorby a℗ plen©Łrn©Ư zased©Łn©Ư Svazu ♯‍eskoslovensk©ưch skladatelů; Koncerty k℗ v©ưznamn©ưm politick©ưm datům; Koncerty pro děti a℗ ml©Łde¿ℓ; Příklad: sez©đna 1952/53; Zahrani♯‍n©Ư z©Łjezdy; Česk©Ł filharmonie a℗ Pra¿ℓsk©♭ jaro; 5. Organiza♯‍n©Ư struktura Česk©♭ filharmonie; Ředitel orchestru; Uměleck©Ł rada; Spr©Łvn©Ư org©Łny; Komunikace se st©Łtn©Ư spr©Łvou; Koncertn©Ư jednatelstv©Ư
6. Politick©Ł a℗ st©Łtněbezpe♯‍nostn©Ư kontrola a℗ řízen©ƯObraz ideologick©♭ pr©Łce v orchestru; Strana a stran©Ưci -- ¿ℓivot ve st©Ưnu budovatelsk©ưch hesel; Ministerstvo ¿Łkolstv©Ư a kultury; Z©Łvodn©Ư rada ROH; K©Łdrov©Ł politika v℗ ČF; Česk©Ł filharmonie a℗ St©Łtn©Ư bezpe♯‍nost; 7. Exkurz: několik vzpom©Ưnek na Karla An♯‍erla a℗ na l©♭ta pades©Łt©Ł; Z©Łvěrem; Bibliografick©Ł pozn©Łmka; Seznam zkratek; Prameny a literatura; Archivn©Ư prameny; Ti¿Łtěn©♭ materi©Łly; Fotografick©♭ materi©Łly; Summary; Jmenn©ư rejstřík
Summary Tato kniha se venuje ot©Łzk©Łm, kter©♭ dosud v souvislosti s t©♭matem ©esk©♭ filharmonie z©£st©Łvaly stranou. Jej©Ưm c©Ưlem je kontextu©Łln©Ư v©ưklad kulturn©Ư, spolecensk©♭ a politick©♭ role CF, kter©ư se soustred©Ư na anal©ưzu t©♭to role v obdob©Ư vrchol©Ưc©Ưho stalinismu. Na z©Łklade metody pr©Ưpadov©♭ studie a metody strukturn©Ư anal©ưzy zkoum©Ł predev¿Ł©Ưm mechanismy fungov©Łn©Ư orchestru v nov©ưch spolecensk©ưch podm©Ưnk©Łch po roce 1948. Zab©ưv©Ł se t©Ưm, do jak©♭ m©Ưry ovlivnila komunistick©Ł ideologie dramaturgii CF, jej©Ư vystupov©Łn©Ư navenek i soci©Łln©Ư vazby uvnitr orchestru. Zkoum©Ł organizacn©Ư strukturu a celkov©♭ zameren©Ư te
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Czech
Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed November 7, 2014)
Print version record
Subject Česká filharmonie
SUBJECT Česká filharmonie fast
Subject MUSIC -- Musical Instruments -- General.
MUSIC -- Printed Music -- Band & Orchestra.
Form Electronic book
Author Veselá, Kamila, editor
ISBN 9788024627236
802462723X