Limit search to available items
Book Cover
E-book

Title Wybrane instrumentalne metody analizy wyrobów i procesów : materiały do ćwiczeń / redakcja naukowa Anna Gliszczyńska-Świgło, Ewa Sikorska
Edition Wydanie 2. poszerzone
Published Poznań : Wydawnictwo UEP, 2016

Copies

Description 1 online resource
Series Materiały dydaktyczne, 1689-7412 ; 314
Materiały dydaktyczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) ; 314 1689-7412
Contents WSTĘP Rozdział I SPEKTROFOTOMETRIA UV-VIS. ANALIZA ILOŚCIOWA 1. Wprowadzenie 2. Podstawy teoretyczne 2.1. Prawo Lamberta-Beera 2.2. Budowa i zasada działania absorpcjometrów i spektrofotometrów 2.3. Analiza ilościowa oparta na pomiarze absorbancji 2.3.1. Dobór optymalnych warunków pomiarowych 3. Metody badań absorpcjometrycznych ilościowych (metody wyznaczania stężenia substancji absorbującej promieniowanie UV-VIS) 3.1. Metoda jednego wzorca 3.2. Metoda porównania z dwoma wzorcami (metoda dwóch wzorców) 3.3. Metoda krzywej wzorcowej (porównania z wieloma wzorcami) 3.4. Metoda dodatku wzorca 3.5. Wyznaczenie stężenia z prawa Lamberta-Beera 3.6. Oznaczanie stężenia składników w mieszaninie dwu- i wieloskładnikowej 3.7. Wyznaczenie stężenia metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (absorpcjometrycznego) 4. Zastosowania spektrofotometrii UV-VIS w analizie ilościowej ĆWICZENIA Z ABSORPCJOMETRII Rozdział II SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ PODCZERWIENI 1. Wprowadzenie 2. Podstawy teoretyczne 3. Budowa i zasada działania spektrofotometrów do pomiarów widm w zakresie podczerwieni 4. Metody pomiaru widm w zakresie podczerwieni 4.1. Metody transmisyjne 4.2. Metody odbiciowe 5. Interpretacja widm w zakresie podczerwieni 6. Zastosowania spektroskopii w zakresie podczerwieni ĆWICZENIA ZE SPEKTROSKOPII W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ PODCZERWIENI Rozdział III FLUORYMETRIA 1. Wprowadzenie 2. Podstawy teoretyczne 3. Budowa i zasada działania fluorymetrów i spektrofluorymetrów 4. Analiza ilościowa na podstawie pomiarów fluorescencji 5. Zastosowania fluorymetrii ĆWICZENIA Z FLUORYMETRII Rozdział IV NEFELOMETRIA I TURBIDYMETRIA 1. Wprowadzenie 2. Rozpraszanie promieniowania 3. Metody oznaczania stężenia próbek rozpraszających promieniowanie 3.1. Nefelometria 3.2. Turbidymetria 3.3. Przygotowanie próbek do analizy 4. Zastosowania nefelometrii i turbidymetrii ĆWICZENIA Z NEFE
Summary Analiza instrumentalna jest zbiorem technik i metod badawczych, stosowanych w analizie chemicznej zajmującej się wykrywaniem (analiza jakościowa) i oznaczaniem zawartości (analiza ilościowa) składników w próbce. Ze względu na czułość, obiektywny pomiar, powtarzalność i możliwość automatyzacji oznaczeń techniki i metody instrumentalne zyskują coraz większe znaczenie we współczesnych badaniach dotyczących jakości i bezpieczeństwa wyrobów i procesów. Skrypt "Wybrane instrumentalne metody analizy wyrobów i procesów. Materiały do ćwiczeń" zawiera opis technik i metod instrumentalnych najczęściej stosowanych we współczesnych laboratoriach przemysłowych i analitycznych. Przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, odbywających ćwiczenia z podstaw analizy instrumentalnej; może być również przydatny dla dyplomantów i doktorantów wykonujących prace eksperymentalne z wykorzystaniem metod instrumentalnych. Materiały zawierają teoretyczne wprowadzenie do omawianych technik i metod instrumentalnych, przedstawiają możliwości wykorzystania zmierzonych lub wyznaczonych wielkości oraz przykłady zastosowań. Opracowanie ma charakter ściśle praktyczny - gdyż zawiera omówienie zadań wykonywanych w ramach poszczególnych ćwiczeń. Każdy rozdział zawiera również zestaw zagadnień pomocniczych, które pomogą studentom przygotować się teoretycznie do omawianych ćwiczeń i lepiej zrozumieć stosowane techniki. Podstawy teoretyczne oraz wybrane zestawy zadań w ramach poszczególnych ćwiczeń (metod instrumentalnych) pomogą studentom zdobyć praktyczną wiedzę na temat różnych technik i metod instrumentalnych stosowanych powszechnie w kontroli jakości wyrobów i procesów, ich zastosowania oraz ogólnych zasad budowy i działania aparatury stosowanej w danej technice. Studenci powinni nabyć umiejętność obiektywnego i prawidłowego interpretowania uzyskanych wyników i stosowania wybranych technik i metod instrumentalnych w kontroli jakości wyrobów i procesów
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 25, 2021)
Subject Instrumental analysis -- Laboratory manuals
Instrumental analysis.
Genre/Form Laboratory manuals.
Laboratory manuals.
Manuels de laboratoire.
Form Electronic book
Author Gliszczyńska-Świgło, Anna, editor
Sikorska, Ewa (chemik), editor
ISBN 9788382110371
8382110371