Book Cover
Book
Author Xiao, Qian, 1910-1999.
蕭乾, 1910-1999.

Title Xiao Qian / Xiao Qian bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban
蕭乾 / 蕭乾編 ; 三聯書店香港分店, 人民文學出版社聯合編輯出版
Edition Di 1 ban
Published Xianggang : San lian shu dian, 1983
香港 : 三聯書店香港分店, 1983

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 H8734 A6/H2H  AVAILABLE