Book Cover
Book
Author Chen, Ding'an.
陳定安.

Title Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu
英漢比較與翻譯 = English and Chinese, a comparative study / 陳定安编著
Edition Di 1 ban
第1版
Published Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1985
香港 : 商務印書館香港分館, 1985

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  495.1802 Che/Eac  AVAILABLE
Description 4 pages, 241 pages ; 21 cm
Series Fan yi can kao cong shu
翻譯參考叢書
Fan yi can kao cong shu.
翻譯參考叢書.
Analysis Chinese language English language comparative
Chinese language English language comparative
Subject Chinese language -- Translating into English.
English language -- Translating into Chinese.
Translating and interpreting.
LC no. 92835095
ISBN 9620710606
9789620710605
Other Titles English and Chinese, a comparative study
English and Chinese, a comparative study