Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Vejrup-Hansen, Per

Title Statistik med Excel
Edition 2nd ed
Published Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2013
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (156 pages)
Contents Forside; Titelside; Kolofon; Indholdsfortegnelse; Læsevejledning; Excel; Opgaver; Kapitel 1; Hvad er statistik? Brugen af Excel; Kapitel 2; Beskrivelse af fordelinger. Histogram og fordelingsmål; 2.1. Grafisk afbildning: Histogram; 2.2. Positionsmål: Gennemsnit, median mv. Mål for skævhed; Gennemsnit / Middelværdi; Median; Kvartiler; Relativ kvartilafstand: Spredning; Fraktiler (fx deciler); Sammensatte mål for skævhed og form: Skævhed og kurtosis; 2.3. Varians og standardafvigelse: Mål for spredning; 2.4. Variationskoefficient: Forskel i spredning
2.5. Appendiks: Beregninger for grupperede dataVejet gennemsnit; Øvrige beregninger; Opgaver; Opgave 2.1*; Opgave 2.2*; Opgave 2.3*; Kapitel 3; Test af forskelle i gennemsnit og proportioner; 3.1. Teoretisk indledning: Usikkerhed på gennemsnit i stikprøver; Fordelingen af gennemsnit: Den centrale grænseværdisætning; Krav til stikprøvestørrelse; Kendt eller ukendt varians i populationen; Normalfordelingen. Standardafvigelse og sandsynlighed; t-fordelingen: En tilnærmet -- "forsigtig" -- normalfordeling; 3.2. Test af ét gennemsnit. Enkeltsidet versus dobbeltsidet test. Konfidensinterval
4.2. Samme fordeling af kendetegn i forskellige grupper? KontingenstabelOpgaver; Opgave 4.1*; Opgave 4.2*; Kapitel 5; Korrelation og regression; 5.1. Indledning; Eksempel; Teoretisk begrundelse; 5.2. Korrelation og korrelationskoefficient; 5.3. Regressionsanalyse I. Simpel, lineær regression; Regression i Excel; Koefficienter og signifikans; Residualanalyse; 5.4. Regressionsanalyse II. Simpel, ikke-lineær regression; Tendenslinje; Oversigt over ikke-lineære funktioner; Omskrivning af ikke-lineære funktioner til lineær form; Læsning af regressionsanalyser
Kendt varians i populationen (z-fordelingen)Ukendt varians i population: t-fordelingen; Kendt varians i populationen; Ukendt varians i populationen; Dobbeltsidet test: "Forskellig fra"?; Kendt varians i populationen; Ukendt varians i populationen; Konfidensinterval for et gennemsnit; Excel: Beskrivende statistik; 3.3. Usikkerhed på proportion (procentandel); Test af én proportion; Konfidensinterval for procentandel; Sammenligning af to proportioner -- i forskellige stikprøver; Excel: Beregning af en proportion i surveydata; 3.4. Test af forskel mellem to gennemsnit: t-test
T-test af stikprøver med ens variansEksempel; F-test for ens varians i stikprøver; z-test for forskel i gennemsnit; Parvis t-test: Forskellige observationer for samme kategorier (personer); Eksempel; 3.5. Test af forskel mellem flere gennemsnit: Variansanalyse (ANOVA); Eksempel; Én-faktor ANOVA; To-faktor ANOVA; Variansanalyse via regression med dummyvariabler; Opgaver; Opgave 3.1; Opgave 3.2*; Opgave 3.3*; Opgave 3.4; Opgave 3.5; Opgave 3.6*; Opgave 3.7*; Kapitel 4; Forskelle i fordeling af kvalitative kendetegn (c2-test); 4.1. Er fordelingen "normal": Som forventet?
Notes 5.5. Regressionsanalyse III. Multipel regression med dummyvariabel
Print version record
Form Electronic book
ISBN 8759317361
9788759317365