Book Cover
E-book
Author Grigorik, Ilya

Title Przewodnik : Wydajne aplikacje internetowe / Ilya Grigorik
Published Gliwice : Helion, ©2014

Copies

Description 1 online resource (1 volume) : illustrations
Summary "<H4>Buduj wydajne aplikacje internetowe!</h4> Aplikacje internetowe systematycznie wypieraj? swoje klasyczne odpowiedniki. Edytory tekstu, programy graficzne czy systemy CRM w wersji online nikogo ju? nie zaskakuj?. Coraz bardziej skomplikowane narz?dzia dost?pne za po?rednictwem przegl?darki internetowej wymagaj? od deweloperów znakomitej znajomo?ci protoko?ów HTTP, XHR, WebSocket i nie tylko. Dzi?ki tej wiedzy s? oni w stanie tworzy? wydajne aplikacje, które spe?ni? oczekiwania u?ytkowników. Ta ksi??ka to najlepsze?ród?o informacji po?wi?cone protoko?om internetowym. Przygotowana przez in?yniera Google’a, odpowiedzialnego za wydajno??, zawiera szereg cennych informacji, które pozwol? Ci ulepszy? Twoje w?asne aplikacje. W trakcie lektury dowiesz si?, jak osi?gn?? optymaln? wydajno?? protoko?ów TCP, UDP i TLS oraz jak wykorzysta? mo?liwo?ci sieci mobilnych 3G/4G. W kolejnych rozdzia?ach zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP, poznasz jego mankamenty oraz sposoby rozwi?zywania problemów. Zorientujesz si? te? w nowo?ciach, jakie ma wprowadzi? HTTP w wersji 2.0. W ko?cu odkryjesz, co mog? Ci zaoferowa? WebSocket oraz WebRTC, a dodatkowo poznasz skuteczne techniki strumieniowania danych w sieci Internet. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego programisty tworz?cego aplikacje internetowe! Dzi?ki tej ksi??ce: poznasz najlepsze techniki optymalizacji ruchu w sieci wykorzystasz potencja? sieci bezprzewodowych oraz mobilnych zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP i jego mankamentami zobaczysz, jak nawi?za? po??czenie peer-to-peer za pomoc? WebRTC zbudujesz wydajn? aplikacj? internetow?<h4>Poznaj niuanse pozwalaj?ce na zbudowanie szybkiej aplikacji internetowej!</h4>"
Notes "Authorized Polish translation of the English edition of High performance browser networking, ISBN 9781449344764 © 2013 Ilya Grigorik"--Copyright page
Includes index
Online resource; title from title page (Safari, viewed Aug. 7, 2014)
Subject Computer network architectures.
Client/server computing.
Client/server computing.
Computer network architectures.
Form Electronic book
ISBN 9781492014591
1492014591
9781492014621
1492014621
Other Titles High performance browser networking. Olish